Forskningssamarbeten

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, har satsat 2,5 miljoner kronor på ett forskningssamarbete med Handelshögskolan i Stockholm. En forskningsgrupp med professor Robin Teigland i spetsen undersöker hur internet bidrar till innovation och entreprenörskap i Sverige. Utöver detta har vi nyligen finansierat ett forskningsprojekt om käll- och sökkritik i skolan, tillsammans med Lunds universitet.

Att internet har drivit på innovation och genomgripande förändringar i samhället är det i dag få som skulle argumentera emot. Däremot saknas forskning om hur detta har gått till. Därför har IIS avsatt 2,5 miljoner kronor till ett forskningsprojekt på Handelshögskolan som undersöker hur Sveriges innovationskraft och entreprenörskap påverkats av en tidigt hög internetpenetration och internetanvändning.

Enhörningar

Genom satsningen är en förhoppning från IIS sida också att bidra till att Sverige blir världsledande inom det här forskningsfältet. Sverige är ett av de länder i världen med högst internet- och smartmobilanvändning. Vi är också ledande när det kommer till entreprenörskap och innovation inom IT-branschen. Under senare år har det i Sverige till exempel växt fram ett flertal så kallade ”enhörningar” – alltså start-ups med en värdering på över en miljard dollar. Sammantaget bidrar detta till att förutsättningarna för den här typen av undersökningar är mycket goda.

Bok och delrapporter

Projektet pågår under tre år och kommer att mynna ut i en bok med forskningens resultat. Under projektets gång kommer ett flertal delrapporter att publiceras som fokuserar på olika ämnen, bland annat på sociala nätverk mellan IT-entreprenörer och internets betydelse för Fin-Tech (företag som skapar nya och effektivare banktjänster). För att få en genomgripande bild kommer analyser av stora datamängder vara en viktig metod. Detta för att kunna upptäcka samband mellan olika individer och företags bidrag till innovation.

Rapporter som går att ladda ner:

Chasing the Tale of the Unicorn

Plug in Your Network

The Substitution of Labor

Bok som går att ladda ner:

The Rise and Development of FinTech: Accounts of Disruption from Sweden and Beyond

Käll- och sökkritik i skolan

En av samtidens stora utmaningar ligger i att hantera det överflöd av ofta motstridig information som flödar i sociala medier och på internet. Barn och unga måste dagligen förhålla sig till påståenden och uppgifter i sociala medier, genom sökmotorer och på internet i stort. Detta i ett sammanhang där filterbubblor och faktaresistens uppmärksammas som allt större samhällsproblem.

Syftet med projektet som IIS genomför tillsammans med Lunds universitet är att skapa en fördjupad förståelse för olika sätt att undervisa i informationssökning och källkritik som idag praktiseras i grundskolan, samt för om och hur dessa olika undervisningssätt kan bidra till att förbereda elever för informationssamhällets utmaningar, så som de kommer till uttryck i gymnasieskolan och i elevers vardag.

Olof Sundin och Hanna Carlsson, båda forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, medverkar i projektet som Internetstiftelsen i Sverige finansierar med 500 000 kr.