Projektmedel för DigidelCenter

Vill din kommun ge möjlighet för alla invånare att öka sin digitala kompetens? Då kan ni starta ett Digidelcenter med hjälp av projektmedel du kan söka av oss på Internetstiftelsen. Välkommen med din ansökan!

Internetstiftelsen i Sverige har beviljats medel från regeringen för 2018 för att fördela projektmedel till och bistå kommuner i att etablera Digidelcenter. Etableringen ska syfta till att stärka kommuninvånares möjligheter att öka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik. Som skäl för beslutet anger regeringen att satsningen är en del i regeringens digitaliseringspolitik, delmål om digital kompetens, där åtgärder som leder till att flera blir digitalt delaktiga ska prioriteras (prop.2017/18:1).

Sedan tidigare är Internetstiftelsen initiativtagare till det DigidelCenter som redan i dag finns på Motala bibliotek. En lyckad satsning som med framgång hjälper kommuninvånare med digitala tjänster och färdigheter. Med de beviljade medlen från regeringen ska Internetstiftelsen sprida det till fler orter.

Starta ett Digidelcenter i din kommun

Digidelcenter är lättillgängliga, placerade på bemannade platser med goda öppettider i en kommun. En sådan plats kan till exempel vara bibliotek eller medborgarkontor. På ett Digidelcenter ska alla besökare kunna få hjälp med digitala frågor, pröva teknik och ta del av aktiviteter för att öka sin digitala kompetens för att aktivt kunna välja digitala alternativ och tjänster.

Digidelcenter är fysiska platser för lärande för både digitalt erfarna och för nybörjare. De kan kombineras med mobila aktiviteter och enheter för att nå flera. I ett Digidelcenter samverkar olika aktörer och verksamheter som till exempel föreningar, myndigheter, förvaltningar och organisationer för att erbjuda service och aktiviteter. Det är en arena där producenter av digitala tjänster kan ha dialog med användare för att utveckla mer tillgängliga tjänster.

Grundläggande är att Digidelcenter ska vara förankrat i den kommunala organisationen och verksamheten.  Att skapa ett Digidelcenter ska ses som en process över tid.

Målgrupper för Digidelcenter är invånare i alla åldrar, med olika språk och andra olika förutsättningar.  Service och aktiviteter vid ett Digidelcenter ska vara avgiftsfritt för besökarna.

Ett Digidelcenter utformas efter lokala förutsättningar men en ambition är att besökare ska känna igen konceptet Digidelcenter oavsett kommun. Ett gemensamt grafiskt koncept för projekten kommer att tas fram med logga och material som ska användas tillsammans med respektive kommuns grafiska profil.

 

Vem kan ansöka och när?

Kommuner som helhet eller kommunal förvaltning/enhet kan ansöka. Ansökan kommer att vara öppen under perioden 20 augusti – 30 september 2018.

Användning och delfinansiering

Medel kan sökas för kostnader som är direkt relaterade till att utveckla Digidelcenter och kan vara omkring 1 miljon SEK.

Kommunen ska vara delfinansiär med medel/resurser och i ansökan beskriva i vilken omfattning och på vilket sätt.  Det är även möjligt med andra delfinansiärer för helheten eller för särskilda insatser.

 

När betalas projektmedel ut?

Regeringens beslut om medel gäller för 2018. Därför kommer beviljade projektmedel att betalas ut som ett engångsbelopp under 2018. Varje projektägare disponerar och fördelar sedan medlen inom den period respektive projekt pågår.

 

Krav för att få projektmedel:

 • Det ska vända sig till alla åldrar, omfatta hjälp med digitala tjänster och teknik och erbjuda aktiviteter anpassat efter besökarnas behov och förutsättningar.
 • Det ska vara förankrat i den kommunala organisationen och verksamheten.
 • Kommunen ska vara en delfinansiär med resurser/medel.
 • Det ska ha tydligt syfte att öka digital kompetens, ha en tidplan och mål med delmål som kan följas upp.
 • Det ska planeras som en långsiktig verksamhet där projektperioden är en start.
 • Det ska innehålla samverkan mellan flera aktörer.
 • Det ska strategiskt arbeta för hög jämställdhet, ökad tillgänglighet och integration.
 • Uppgifter om genomförda aktiviteter, antal besökare och jämställdhetsstatistik (kvinnor, män, pojkar, flickor) ska samlas för redovisning till Internetstiftelsen och regeringen.
 • Digidelcenter ska kunna ta emot externa studiebesök och dela erfarenheter i kunskapsnätverk med andra Digidelcenter.

 

Rubriker för ansökan

 • Beskriv den tänkta verksamheten och varför den är viktig i er kommun.
 • Ange övergripande mål och syfte med Digidelcenter i er kommun.
 • Ange uppföljningsbara mål för etableringsprocess och verksamhet samt när och hur ni planerar uppföljningar.
 • Ange eventuella befintliga styrdokument och verksamheter som Digidelcenter kan utgå ifrån/ samverka med.
 • Beskriv vilka övriga aktörer ni avser att samverka med under arbetet med att etablera och driva Digidelcenter.
 • Beskriv hur ert Digidelcenter ska arbeta för att nå många, ha hög jämställdhet, ökad tillgänglighet och integration samt när och hur ni planerar uppföljningar.
 • Ange en övergripande tidplan med aktiviteter per år.
 • Ange budget med planerad delfinansiering/delfinansieringar över tid.
 • Beskriv hur ni tänker er att verksamheten ska se ut och finansieras efter projektperiodens slut.
 • Ansökan ska vara max 8-10 sidor.

Skicka ansökan

Skicka in er ansökan till oss på digidel@iis.se. Ansökningsperioden är 20 augusti till 30 september 2018.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig på digidel@iis.se.