Hållbarhetsredovisningar

IIS publicerar årligen en hållbarhetsrapport som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till positiv och hållbar samhällsutveckling.

Rapportens innehåll är anpassat och avgränsat efter de hållbarhetsområden som vi själva samt våra interna och externa intressenter anser vara väsentligast för oss utifrån de aspekter som definierats i vår materialitetsanalys.

Rapporten följer GRI G4-ramverket för hållbarhetsrapportering. Data som redovisas i rapporten följer metersystemet och för medarbetardata redovisas det faktiska antalet anställda personer. Miljödata är inrapporterad från tredjepartsleverantörer om inte annat anges. Denna data är beräknad utifrån underlag från GHG Protocol eller på schabloner inrapporterad från respektive underleverantör. 2015 utgör basår för all data och målsättningar.

Du hittar rapporterna här:

Om du har frågor gällande rapporterna, vänligen kontakta Charlotta Flodin som är verksamhetutvecklare samt ansvarig för hållbarhetsarbetet på IIS.