Linda Bermin på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Staden släpper nu buller- och trafikdata som öppna data.

Linda Bermin på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg. Staden släpper nu buller- och trafikdata som öppna data.

Kartläggning av trafikbuller – nu som öppna data

Av Anders Frick den 26 september, 2017

För andra gången har Helsingborgs stad kartlagt trafikflödesdata och beräknat buller från trafiken. Resultatet publiceras nu som öppna data, med förhoppningen att det ska rendera i innovativa lösningar från den bullerintresserade allmänheten.

Helsingborgs stad fortsätter att publicera öppna data i enlighet med principen Öppna allt. Man har släppt allt från stadsatlas och stompunkter till baskarta och punktmoln. En av de senaste datasläppen var plats- och evenemangsdata, med en databas full av evenemang av underhållnings- eller nöjeskaraktär. Nu fylls oppna.helsingborg.se på med ännu mera data – den här gången med trafikrelaterade sådana.

Helsingborg är en av många städer som arbetar med att kartlägga och minska trafikbullernivåer utifrån gällande EU-direktiv och bullerförordning. Man har bland annat byggt bullerplank runt skolor och satt upp bullerskärmar längs gator. Dessutom ger man fönsterbidrag för privatpersoner, skapar ”gröna väggar” och sänker trafikens hastighet.

Staden gjorde nyligen en bullerkartläggning som bland annat bygger på skyltad hastighet, trafikflöden i form av 280 trafikmätningar, vägbredd och beläggning. Dessutom har man använt tågtrafikdata från Trafikverket. Bullret har sedan beräknats med hjälp av en välkänd mjukvara för bullerberäkning. Enligt Linda Bermin, projektledare för bullerkartläggningen på stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg, är beräkningarna oftast mer tillförlitliga än faktiska mätningar eftersom trafikflöden, väder och liknande kan variera en hel del över tid.

Resultatet i bullerkartläggningen tar hänsyn till dag och natt genom att redovisa resultatet i maxnivåer och ekvivalentnivåer. Trafikflödesdata är ett av underlagen i kartläggningen. Här finns uppgifter om biltrafik och tung trafik under dag och natt. Därför släpps i dagarna även trafikflödesdata som öppna data.

En liknande mät- och beräkningsinsats har gjorts tidigare, men resultatet från den har främst lämnats ut till de som specifikt har efterfrågat det. De flesta förfrågningarna kommer från konsulter inom trafikområdet som vill veta mer om bullersituationen på olika ställen i kommunen.

– Staden är bara en av många aktörer som har intresse av ljudkvalitet. Vi hoppas att fler kommer att använda underlaget som vi nu lägger ut som öppna data, säger Linda Bermin.

Att kommunens bullerdata nu publiceras som öppna data innebär en förenkling och att bullerdata kanske inte enbart blir använd som underlag till bullerutredningar i detaljplaner.

– Vi tror att underlaget kommer att spara tid för byggherrar och konsulter och snabba på planprocessen. Vi hoppas också att forskare och andra av intresse använder underlaget och gör något spännande av det, gärna till nytta för invånare i staden. Till exempel hoppas jag att underlaget används för att bättre beskriva nyttan med bullerminskande åtgärder, både ur ett hälsoperspektiv men även upplevelsemässigt, säger Linda Bermin.

Fotnot: Helsingborgs stads bullerdata hittar du här och de går även att se i en kartbaserad visualisering här!

 

Etiketter: , , ,