domanstatistik

PDT

För internet globalt togs ett stort steg framåt under 2013 då ICANN, den organisation som styr tilldelningen av bland annat IP-adresser och domännamn, sjösatte ett stort antal nya toppdomäner. I det arbetet har IIS en viktig roll i och med att vi av ICANN har fått uppdraget att fungera som teknisk testorganisation.

English version available here.

IIS PDT-tjänst genomför tester för att säkerställa att de som ansöker om nya toppdomäner uppfyller de tekniska krav ICANN ställer.

En toppdomän är ändelsen på en webbadress som exempelvis .se i www.iis.se. Det finns nationella toppdomäner (country code top-level domain, ccTLD) som i Sveriges fall är .se och det är IIS som ansvarar för den svenska toppdomänen. Det finns också generiska toppdomäner (generic top-level domain, gTLD) som .org och .com som inte har någon koppling till ett land.

Domännamnssystemet koordineras av ICANN som är en icke-vinstdrivande organisation och de har medlemmar i hela världen.

Det här är PDT

IIS genomför tester för att säkerställa att de som ansöker om nya toppdomäner följer de tekniska och operationella krav ICANN ställer i ”the gTLD Applicant Guidebook (AGB)”.  Testerna omfattar både DNS-serverinfrastruktur och systemen för registrytjänster.

Bakgrunden till ICANN:s beslut att utse IIS till testorganisation är att ICANN tidigare i år öppnade för möjligheten att  ansöka om nya gTLD:er (generiska toppdomäner). Syftet med PDT är att säkerhetsställa att de sökande uppfyller de krav som ställs på ett registry. Sex olika testområden kontrollerar att sökanden har de tekniska och organisatoriska förutsättningar som krävs för att kunna sköta en toppdomän.

Efter att den sökande har genomgått PDT:s tester och blivit godkänd så kan toppdomänen läggas till i rotzonen vilket medför att den kan synas på internet.

Listan över publicerade toppdomäner uppdateras kontinuerligt av ICANN.

English version:

PDT

The internet took a major global step forward in 2013 when ICANN, the organization that controls the allocation of IP adresses and domain names launched a large number of new top-level domains. IIS has an important role in this work as we have been commissioned to act as the technical testing organization.

IIS’s PDT service performs tests to ensure that those who apply for new top-level domains meet the technical requirements of ICANN.

A top-level domain is the suffix of a URL address, for example .se in www.iis.se. There are national top-level domains (country code top-level domain, ccTLD) as in the case of Sweden with .se and IIS is responsible for the Swedish top-level domain. There are also generic top-level domains (gTLD) such as .org and .com, which have no connection to any country.

The domain name system is coordinated by ICANN, which is a non-profit organization and has members worldwide.

This is PDT

IIS carries out tests to ensure that those who apply for new top-level domains follow the technical and operational requirements of ICANN in ”the gTLD Applicant Guidebook (AGB)”. The tests cover both the DNS server infrastructure and the systems for registry services.

The background for ICANN’s decision to appoint IIS as the test organization is that earlier this year, ICANN opened the possiblity to apply for new gTLDs (generic top-level domains). The objective of PDT is to safeguard that those applicants meet the requirements placed on the registry. Six different test areas verify that the applicant meets the technical and organizational conditions necessary to operate a top-level domain.

After the applicant has undergone PDT’s tests and been approved, the top-level domain can be added to the root zone which means that it can be seen on the internet.

The list of published top-level domains is continuously updated by ICANN.

 

Lämna en kommentar

Svara på en kommentar

Obligatoriskt

Obligatoriskt

Frivilligt

Kommentarer

 • Bo 19 februari 2017, kl 16.52

  PDT = Public Domain Tests ?

  Svara
  • Anna-Karin Rosvall 21 februari 2017, kl 11.18

   Hej Bo! Nej, utan Pre-Delegation Testing. Innan ICANN släpper ut nya toppdomäner (TLD:er) på internet måste operatörerna av dessa underkasta sig diverse tekniska tester för att visa att de klarar av att köra en toppdomän och IIS vann 2013 upphandlingen för att få köra dessa Pre-Delegation Tests på uppdrag av ICANN.

   Svara