statistik2

Internetstatistik

För att förstå hur internets tillväxt påverkar oss alla behövs tillgång till rapporter, undersökningar och analyser från tillförlitliga källor. Därför samlar och presenterar IIS sådant material på webbplatsen internetstatistik.se.

Till internetstatistik.se

En viktig del i arbetet med utveckling av internet i Sverige är att ta fram relevant information om hur nätet förändrar samhället och människors liv. Många känner sig kallade att tolka och peka ut faror och möjligheter. Syftet med satsningsområdet internetstatistik är att säkerställa tillgången till aktuell, tillförlitlig och relevant statistik för alla som vill bevaka eller analysera internetutvecklingen i Sverige.

Internetstatistik.se

Portalen internetstatistik.se är den enda i sitt slag i Sverige, det vill säga den enda plats där statistik om användningen av internet från flera olika oberoende leverantörer finns samlad. Här kan man snabbt och enkelt få en överblick över all tillgänglig statistik kring använd­ningen av internet i Sverige. Ut­över rapporter och nyckeltal pu­blicerar vi veckovis egna urval från dessa eller andra relevanta källor.

Svenskarna och internet

IIS rapport ”Svenskarna och internet” är Sveriges viktigaste individunder­sökning om internetanvändning. Rap­porten är baserad på IIS egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. 2015 har vi precis som tidigare tagit fram en webbversion av rapporten där du enkelt kan ta del av och dela olika kapitel och diagram.

Kontinuiteten ger en unik möjlighet att visa på hur utvecklingen ser ut över tid.

Utöver ”Svenskarna och internet”, som är den mest omfat­tande och uppmärksammade, ger vi ut fördjupande rapporter på olika teman. Här hittar du samtliga rapporter från IIS.

Domänstatistik

Vi presenterar även statistik kring tillväxt och användning av .se-domäner. Läs mer om domänstatistik.

World internet Project (WIP)

Svenskarna och internet är den svenska delen av WIP, ett internationellt forskningsprojekt, som följer internets spridning och användning runt om i världen. Vart och ett av de nuvarande 30 medlemsländerna genomför en nationellt representativ studie om internetanvändning, vilka sätts samman i en internationell databas för analys. WIP startade 1999 av Jeff Cole, vid Digital center på Annenbergh School of Communications i USA. Läs mer på www.worldinternetproject.net.

Följ internetstatistik

Följ internetstatistik på Twitter och Facebook.

Läs mer om: internetutveckling, Utvalt