Projekt finansierade av IIS

IIS satsning på digital delaktighet startade under 2009. Då genomfördes några delprojekt med inriktning på personer som av olika anledningar stod utanför internet. Tanken var att bygga upp erfarenheter i liten skala och sedan gå vidare.

IIS satsning på digital delaktighet startade under 2009. Då genomfördes några delprojekt med inriktning på personer som av olika anledningar stod utanför internet. Tanken var att bygga upp erfarenheter i liten skala och sedan gå vidare.

IIS ville bredda med nya idéer och andra aktörer öppnade därför upp Internetfonden för projekt som syftade till ökad digital delaktighet. IIS satsar under 2014 på att stödja de aktörer som i vår utvärdering visat sig särskilt framgångsrika i sina Digidelprojekt.

För att se alla projekt inom fokusområde digital delaktighet som IIS finansierat, klicka här.

Projekten det började med

Här nedan hittar du de första projekten som fick finansiering av IIS innan det gick genom Internetfonden.

Samtliga delprojekt är i dag avslutade:

Kista Folkhögskola

Den 15 maj 2009 skrev Kista Folkhögskola på ett samarbetsavtal med IIS som innebär att invandrare i Kista med omnejd ska utbildas i dator- och internetkunskap. Projektet, som kallas ITikapp, är ett pilotprojekt som fokuserar på att utveckla en modell som kan användas för att massutbilda personer med invandrarbakgrund som av olika anledningar inte drar nytta av internets möjligheter.

Den första projekttiden har avslutats. Läs slutrapporten och utvärderingen av ITikapp här.

I december 2009 beslutade IIS styrelse att projeket ITikapp ska få fortsatt finansiering med en miljon kronor. Därmed har projektet förlängts till november 2010. Ett av målen är att utbilda minst 300 personer i grundläggande data- och internetkunskap. Såväl fas 2 har avslutats, läs slutrapporten från Kista Folkhögskola här.

Länk till Kista Folkhögskola: http://www.kistafolkhogskola.se/

Länsbibliotek Östergötland

En undersökning som Länsbibliotek Östergötland har utfört visar att i östgötakommunerna är den digitala klyftan väsentligt större jämfört med landets kommungenomsnitt. Av de 1 300 intervjuade var 35 procent ovana eller väldigt ovana med att använda internet. Delprojektet på Östergötlands bibliotek, som kallades Nytta och nöje på nätet, handlade om att biblioteken skulle arrangera internetguidning för dessa personer.

Fokus låg på att minska den digitala klyftan, främja flexibelt lärande, integration och social delaktighet samt underlätta för samarbete mellan folkbildningsaktörer, föreningar och utbildningsaktörer.

Slutrapporten för projektet finns här.

Läs mer på http://www.lansbibliotek.ostsam.se/index.php/features/nytta-och-noeje-pa-naetet

Medborgarskolan

Delprojektet som IIS bedrev tillsammans med Medborgarskolan innebar att Medborgarskolan rekryterade och utbildade personer inom föreningar, exempelvis invandrarföreningar och seniorföreningar.

Dessa personer blev kursernas handledare och rekryterade senare kursdeltagare inom respektive förening och genomförde kurser med föreningens medlemmar.

Medborgarskolan genomförde Digital delaktighetsverksamhet i Jämtlandsregionen, i östra Skåne och i Västra Götaland.

Läs slutrapporten samt kursinnehållet här.

Regionbibliotek Stockholm

I dag kan man se att olika åldersgrupper använder internet på olika sätt. Sociala medier, där användarna både producerar och konsumerar innehåll, används i hög grad av unga internetanvändare. I åldern 45-79 år är det endast nio procent av internetanvändarna som använder sociala medier dagligen. Dessa personer, som alltså ofta är i yrkesverksam ålder, drar inte nytta av de sociala och kunskapsmässiga fördelar som den sociala webben skulle kunna ge både privat och yrkesrelaterat.

Projektet på Regionbibliotek Stockholm drivs i samarbete med folkbildningen och folkbiblioteken i Stockholms län. Projektet vill skapa möjligheter för ökat socialt inkluderande av personer som saknar kunskap för att bli aktiva på webben, där deltagande i nätverk och skapande av eget innehåll är centralt.

Läs slutrapporten här

Seniornet Sweden

Seniornet Sweden är Sveriges äldsta och största IT-förening för äldre med 8 000 medlemmar. I samarbete med IIS bedriver Seniornet nu ett projekt som syftar till att äldre ska bli bättre på att använda datorer och internet. Satsningen fokuserar först och främst på områdena kring Linköping, Eskilstuna, Västerås och Karlstad.

Serbiska kulturföreningen Sloga

Tillsammans med serbiska kulturföreningen Sloga drev IIS ett mindre projekt där Sloga anordnade studiecirklar som inriktade sig på att höja dator- och internetkompetensen hos deltagarna. Med hjälp av en datorlärare och flera unga datorassistenter bedrevs verksamheten i Uppsala kommun. Ungdomarna som assisterade datorläraren kan vid behov hjälpa kursdeltagarna på deras egna språk, det vill säga på tigrinja, somaliska och serbiska. Sloga har nu inlett fas 2 i sitt projekt och fortsätter att utbilda handledare och kursdeltagare.

Cirkeldeltagarna var vuxna nybörjare som bland annat ville lära sig att betala räkningar, mejla och boka resebiljetter via internet. Cirkeldeltagarna kom primärt från Sloga, Eritreanska kvinnoföreningen och Somaliska föreningen i Uppsala.

Föreningen bedriver verksamhet för de serber och andra intresserade som bor inom Uppsala kommun och arbetar för att öka integrationen i Sverige genom att uppmuntra ett ömsesidigt utbyte av livserfarenheter och kunskaper mellan olika grupper.

Förutom att utbilda datorassistenter och kursdeltagare i grundläggande dator- och internetkunskap ska också Sloga sammanställa sina erfarenheter i hopp om att andra föreningar i landet ska kunna dra nytta av dem.

Slutrapporten gällande fas 1-projektet finns här och här kan du läsa rapporten för fas 2.

Stiftelsen Hotellhem i Stockholm

Under årens lopp har Hotellhem hjälpt till att lära de boende hur man använder internet, men det har inte skett på ett strukturerat sätt. IIS-projektet som startade i september 2008 försöker råda bot på detta. Målet med projektet är att ge 100 hemlösa nio färdigheter som utgör en grundkompetens inom internetanvändning, bland annat att mejla och surfa.

Projektet riktar sig till hemlösa boende på Hotellhem i Stockholm. Projektet avslutades vintern 2009. Läs slutrapporten och utvärderingen här.

Reportage i Situation Stockholm: http://www.situationsthlm.se/sv/Containers/Nyheter/Natsatsning-for-hemlosa/

Tiohundraförvaltningen i Norrtälje

Internetanvändningen bland äldre är betydligt mindre utspridd jämfört med yngre åldersgrupper. 88 procent av svenskarna använde internet regelbundet under 2008, men i åldersgruppen 65-74 år är mindre än varannan person internetanvändare.

TioHundra är ett unikt samarbete i projektform mellan Norrtälje Kommun och Stockholms Läns Landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. En del av projektet är satsningen för äldre. Bland annat kommer TioHundra satsa på äldre i glesbygd med uppsökande verksamhet där också en ”internetbuss” kommer att finnas.

Den andra delen avser äldre på äldreboende. Projektet avslutades 2010. Läs slutrapporten av internet för äldre-projektet här.

För mer information hänvisas till Tiohundraförvaltningens webbplats: http://www.tiohundra.se eller Tiohundraförvaltningens projektledares blogg: http://internetforaldre.blogspot.com/

Värmdö kommun

Vissa tror att alla ungdomar i dag lever sina liv genom chattar, i virituella världar och utgör en homogen grupp av datorexperter. En sådan syn negligera faktumet att vissa ungdomar sällan, eller rent utav aldrig, har varit uppkopplade på internet. Dessa ungdomar ställs utanför viktiga samhällsfunktioner och förutsättningarna för att få arbete, söka bostad och få tillgång till utbildning är därmed betydligt sämre.

Digital delaktighets delprojekt i Värmdö kommun vände sig till ungdomar i ålder 15-25 år med liten eller ingen datorvana som utbildades i grundläggande dator- och internetkunskap. Särskild hänsyn togs till ungdomar som kommer från socialt och ekonomiskt svaga hushåll samt flyktingar och invandrare.

Slutrapporten från Värmdö-projektet finns här.

Publicerad 2010-04-19