Skolans användning av Youtube och behovet av ”Skoltuben” utredd i ny rapport

Idag presenteras rapporten om Skoltuben som har undersökt hur webbplatser i stil med Youtube används i skolan och om skolan anser att det finns ett behov av en nationell ”skoltub”. Undersökningen är initierad av Björn Flintberg från Göteborgsregionens kommunalförbund och finansierad av .SE:s internetfonden.

Pressmeddelande från .SE 2011-06-15

Rapporten om Skoltuben fastställer att användningen av Youtube och liknande webbplatser är lägre i skolan än i samhället i övrigt och att den främsta orsaken är att det saknas teknisk kompetens och kunskap om hur man kan använda verktygen på ett bra sätt i undervisningssammanhang. Samtidigt är det en överväldigande majoritet som tror att ökad användning av video skulle vara till gagn för elevernas intresse, engagemang och entusiasm, och även för deras inlärning och kunskapsinhämtningsprocesser.

Enkät baserad på 900 pedagogers svar

Rapporten är baserad på en enkätundersökning med över 900 svar från pedagoger. Utöver det har riktade målgrupper med olika roller i skolan, allt från rektorer till elever och även lärarstudenter, fått ingå i diskussioner och fokusgrupper. Tillika har olika expertintervjuer genomförts med både svensk och utländsk kompetens.

Källkritik och upphovsrätt oroar

Enkäten vittnar om att frågan kring källkritik på internet är ytterst central och att många är osäkra på immaterialrätt och upphovsrätt. Vissa undviker helt att dela med sig av rädsla för att göra fel, medan andra erkänner att de låter eleverna använda upphovsrättsskyddat material trots att de helst skulle slippa.

Rapporten visar emellertid att tesen kring en gemensam och nationell ”skoltub” inte finner gehör bland de tillfrågade, samtidigt som det finns ett behov av mer funktionalitet än de etablerade tjänsterna erbjuder. Både elever och lärare ställer sig till exempel tveksamma till att blanda den privata sfären och skolan, och efterfrågar speciella skolkonton till webbplatser som Youtube.

Slutsats: Lösningar på regional nivå föredras

En väg att gå, istället för att satsa på en nationell lösning, är att mindre och väldigt specifika lösningar får ett större utrymme, att sammanslutningar av funktionalitet kommer att bli vanligare och att samlingsytor för lösningar från olika leverantörer kan bli aktuella på lokal och regional nivå.

– Vi såg rapporten som en möjlighet att gräva djupare i frågan kring rörlig bild i skolan och samtidigt göra ett nyttigt förstudiearbete inför en eventuell produktion av Skoltuben. Såhär med resultatet i hand har det varit otroligt värdefullt att ha gjort det här tillsammans med .SE, säger Björn Flintberg.

Hela rapporten om Skoltuben finner du här: www.iis.se/docs/Skoltuben-rapport.pdf

Internetfonden främjar internetutveckling

.SE ska enligt sin urkund verka för en positiv utveckling av internet i Sverige. Det gör man bland annat via Internetfonden som finansierar fristående, icke-kommersiella projekt. Under två ansökningsomgångar varje år är det fritt fram att komma in med ansökningar och sedan starten 2004 har fonden finansierat drygt 150 projekt.

Mer information om internetfonden: www.internetfonden.se

För mer information, kontakta:
Pernilla Rydmark, projektledare för .SE:s Internetfonden
Mobil: 070-226 65 00, epost: pernilla.rydmark@iis.se

Maria Ekelund, kommunikationschef på .SE
Mobil 070-777 44 87, e-post: maria.ekelund@iis.se

Om .SE
.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för en positiv utveckling av internet i Sverige. .SE ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Överskottet från registrering av domännamn finansierar initiativ som främjar internetutvecklingen i Sverige, både genom egen verksamhet och genom finansiering av fristående projekt. Läs mer på https://www.iis.se