IIS-remisser

Tidigare remisser

2018

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se samt Registreringsvillkor för toppdomänen .nu.

IIS inbjuder till lämnande av synpunkter på förändringar i IIS Registreringsvillkor för toppdomänen .se respektive för toppdomänen .nu.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslagen till Registreringsvillkor avser att träda i kraft under maj 2018. De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren. En ren version i word-format bifogas också.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kontakta remissvar@iis.se.

Remissvar skickas till remissvar@iis.se senast den 3 april 2018.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@iis.se if you prefer them in English.

Tillhörande dokument:

2017

Reviderat registraravtal med bilagor

För detaljerad information om ändringarna se bifogat dokument med försättsblad samt reviderat registraravtal (inklusive bilagor).

Svensk PDF .se

Svensk PDF .nu

English PDF .se

English PDF .nu 

2016

Remiss beträffande IIS tvistlösningsförfarande

Remiss för att inhämta synpunkter beträffande frågan om flytt av administrationen av IIS alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) till WIPO (World Intellectual Property Organisation) i Schweiz.

Svensk PDF

English PDF

Remissvar skickas till remissvar@iis.se senast 19 juli 2016.

2013

Remiss beträffande frisläppningsförfarande

Remissunderlag för att inhämta synpunkter beträffande vilket frisläppningsförfarande IIS bör använda när vissa spärrade och reserverade domännamn ska släppas för registrering. Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kan ni söka kontakt via remissvar@iis.se.

Remissvar skickas till remissvar@iis.se senast 10 maj 2013.

Tillhörande dokument:

Frisläppning av landskoder och främmande staters namn på svenska

Remiss angående förslag till ändringar i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m 15 februari 2011

IIS inbjuder till lämnande av synpunkter på förändringar i .se:s Registreringsvillkor.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare och förslaget till Registreringsvillkor innehåller följande förändringar:

  • Språkliga justeringar
  • Borttagande av reglering för huvuddomäner då dessa inte längre erbjuds för nyregistrering
  • Ny skrivning om registrarens möjlighet till uppsägning av avtalet med innehavaren under vissa särskilt uttryckliga omständigheter
  • Ny skrivning avseende IIS rätt att deaktivera och avregistrera ett domännamn om innehavaren är en juridisk person och denne har upplösts efter avslutad konkurs eller likvidation.
  • Tillägg till prövningsramen för ATF
  • Förändringar i punkt 9 avseende whois

Slutligen har vissa skrivningar i Registreringsvillkoren omformulerats för att göras tydligare.

De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden kan ni söka kontakt via remissvar@iis.se.

Remissvar skickas till remissvar@iis.se senast 15 mars 2013.

English version of the revised terms and conditions are available, please contact remissvar@iis.se if you prefer them in English.

Tillhörande dokument:

Sammanställning av remissvar

2010

Ny remissrunda gällande förändringar i Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .se.

IIS inbjuder till lämnande av synpunkter på förändringar i IIS Registreringsvillkor.

Registreringsvillkoren är det avtal som gäller för samtliga domännamnsinnehavare. Förslaget till Registreringsvillkor innehåller nya skrivningar om det alternativa tvistlösningsförfarandet (punkt 7) och förtydliganden i punkt 9, behandling av personuppgifter. Slutligen har vissa skrivningar i Registreringsvillkoren omformulerats för att göras tydligare. Registreringsvillkoren kommer träda i kraft tidigast den 15 februari 2011.

De förändringar som föreslås i Registreringsvillkoren är markerade för att underlätta för läsaren.

Förslaget till nya Registreringsvillkor gällande för Toppdomänen .se finner du här.

Sammanställning av remissvar

Ny remissrunda gällande IIS alternativa tvistlösningsförfarande (ATF)

Våren 2010 bad IIS  om synpunkter på de inriktningsbeslut som fattats av IIS styrelse med ledning från svaren på den remiss gällande IIS alternativa tvistlösningsförfarande (ATF) som hade skickats ut i november 2009.

Frågor för uppföljningsremissen gällande ATF finner du här

Sammanställning av remissvar

2009

Remiss om IIS alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF)

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) regelbundet översyn av ATF för att säkerställa att förfarandet är effektivt, förutsägbart och rättssäkert. IIS önskar med anledning därav, och med anledning av de synpunkter som lämnats av PTS i deras tillsynsrapport, svar på och kommentarer till ett antal frågor avseende det alternativa tvistlösningsförfarandet (ATF).

Frågor för remissförfarande gällande ATF hittar du här

Bilaga 1 hittar du här

Sammanställning av remissvar

2008

Remiss om förslag till nytt avtal mellan Registry och Registrar i IIS och vissa viktigare rutiner och förfaranden.

IIS (Internetstiftelsen i Sverige) bjuder in till att lämna synpunkter på utkast till nytt avtal mellan IIS Registry och Registrar för toppdomänen för Sverige, .se och förslag till utformning av vissa viktigare rutiner och förfaranden.

Vid eventuella frågor eller behov av förtydliganden av förslagen kan ni söka kontakt via remissvar@iis.se.

2007

2006

Kontakter för remisser

Om du har ytterligare frågor angående IIS remisser, kontakta: Anne-Marie Eklund Löwinder, tel: 08-452 35 00, anne-marie.eklund-lowinder@iis.se