Remisser besvarade av IIS

Här kan du ladda ner PDF-filer av de remisser från andra organisationer och myndigheter som IIS besvarat.

2018

IIS remissvar – Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel (SOU 2018:61)

IIS remissvar – Ett oberoende public service for alla (SOU 2018:50)

IIS remissvar – Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering (SOU 2018:25)

IIS remissvar – Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott (SOU 2018:6)

IIS remissvar –  Reboot: Omstart för den digitala förvaltningen (SOU 2017:114)

IIS remissvar – Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler och förfaranden för överensstämmelse med och genomdrivande av unionens harmoniseringslagstiftning för produkter KOM (2017) 795

IIS remissvar – Digital målbild Alingsås kommun

Remissvar-–-Genomforande-av-webbtillganglighetsdirektivet-Ds-2017-60-1.0-

IIS remissvar – Remissvar – Datalagring – brottsbekämpning och integritet (SOU 2017:75)

IIS remissvar – Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet (SOU 2017:89)

2017

IIS remissvar – Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism (SOU 2017:72)

IIS remissvar – Så stärker vi den personliga integriteten (SOU 2017:52)

IIS remissvar – Ny dataskyddslag (SOU 2017:39)

IIS remissvar – Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26)

IIS remissvar – Remiss av betänkandet Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (SOU 2017:36)

IIS remissvar – Tillhandahållande av tekniska sensorsystem – ett sätt att förbättra samhällets informationssäkerhet (Ju2017/02002/L4)

IIS remissvar – digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

IIS remissvar – En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30).

IIS remissvar  – En anpassning till dataskyddsförordningen av dataskyddsbestämmelser inom Näringsdepartementets verksamhetsområde (Ds 2017:28)

2016

IIS remissvar gällande delbetänkandet Hur står det till med den personliga integriteten? – En kartläggning av Integritetskommittén (SOU 2016:41)

Remissvar Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden (SOU 2015:91)

IIS remissvar till Integritet och straffskydd (SOU 2016:7)

2015

IIS remissvar över betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige – Strategi och åtgärder för säker information i staten (Ju2015/2650/SSK)

IIS svar på remiss om utredningen Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

IIS svar på remiss om hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen

IIS svar på remiss om utredningen Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

2013

IIS svar på remiss om förslagen om svensk anpassning till EU:s konvention om IT-relaterad brottslighet (SOU 2013:39)

IIS svar på vallagskommiténs slutbetänkande ”E-röstning och andra valfrågor” (SOU 2013:24)

2012

IIS svar på E-legitimationsnämndens remiss av utkast till regelverk och tillitsramverk finns att läsa här.

Remiss från PTS om trafikdatalagring besvarad av IIS – PTS föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål.
www.pts.se/dokument/remisser

Remissvaret finns att läsa här: 20120828-remissvar-trafikdatalagring-SE

2011

2010

2009

2008

2007

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Kontakter för remisser

Om du har ytterligare frågor angående IIS remisser, kontakta: Jonas Brodin, tel: 08-452 35 00, jonas.brodin@iis.se.