Urkund och stadgar

IIS är en stiftelse. Stiftelsen är i princip en självägande ekonomisk enhet och styrs av sin stiftelseurkund och leds av en styrelse.

En stiftelse är en typ av juridisk person som, till skillnad från bolag och föreningar, inte har en ägare och inte heller några medlemmar.

Ändamålet med stiftelsen och bestämmelser om hur den ska arbeta hittar man i stiftelseurkunden med tillhörande stadgar.

Stiftelseurkund, 26 augusti 1997

”Internet kom till Sverige genom den akademiska världen i början av 1980-talet. Under 1990-talets början kom de första kommersiella näten och operatörerna. Internet utgör idag ett viktigt verktyg och medel för olika verksamheter i Sverige. Alltsedan internets tillkomst har antalet användare fördubblats för varje år.

I syfte att främja denna utveckling har undertecknad beslutat att bilda en stiftelse.

Stiftelsen skall ha till ändamål att främja en god stabilitet i infrastrukturen för internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på internet. Stiftelsen skall härvid prioritera områden som ökar effektiviteten i infrastrukturen för elektronisk datakommunikation, varvid stiftelsen bland annat skall sprida information om forsknings- och utvecklingsarbete, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt samt genomföra kvalificerade utredningar. Stiftelsen skall särskilt främja utvecklingen av hanteringen av domännamn under toppdomänen ”.se” och andra nationella domäner avseende Sverige.

Att främja god stabilitet i infrastrukturen kan exempelvis innebära att hantera förvaltning och registrering av domännamn, stödja etablering, drift och utbyggnad av internetknutpunkter i Sverige och stödja drift av gemensamma resurser, såsom katalogsystem och distribution av exakt tid.

Undertecknad bildar härigenom en stiftelse med nämnda syfte kallad Stiftelsen för internetinfrastruktur och överlämnar till stiftelsen att för denna utgöra stiftelsekapital: tvåhundratusen (200 000) kronor.”

Ideella föreningen The Swedish Chapter of the Internet Society (ISOC-SE)

Stadgar

”Stiftelsens ändamål är att främja en god stabilitet i infrastrukturen för internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på internet. Stiftelsen skall härvid prioritera områden som ökar effektiviteten i infrastrukturen för elektronisk datakommunikation.

Stiftelsen skall bland annat sprida information om forsknings- och utvecklingsarbete, initiera och genomföra forsknings- och utvecklingsprojekt samt genomföra kvalificerade utredningar. Stiftelsen skall särskilt främja utvecklingen av hanteringen av domännamn under toppdomänen ”.se” och andra nationella domäner avseende Sverige.” Stadgarna antogs 1997.

Läs hela stadgarna i PDF-filen.

Arbetsordning för Tillsättargruppen för Stiftelsen för internetinfrastruktur (IIS)

Bestämmelserna om tillsättning av ledamöter i IIS styrelse finns i stadgarna. Stadgarna (§ 5) anger att vissa där angivna organisationer ska tillsätta sju styrelseledamöter med en mandatperiod av två år. En åttonde ledamot ska utses av styrelsens övriga ledamöter. Stadgarna uppställer inga begränsningar för vem organisationen kan utse till ledamot. Ledamoten behöver inte vara knuten till den tillsättande organisationen. Stadgarna anger inte heller vilken kompetensprofil som en styrelseledamot ska ha.

I syftet att främja en väl avvägd sammansättning av IIS styrelse har de tillsättande organisationerna beslutat om följande arbetsordning för Tillsättargruppen (pdf).