Policyer

Miljöpolicy

IIS vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Policyn fastställdes av IIS styrelse 2016-09-19.

Öppenhets- och mångfaldspolicy

På IIS anser vi att alla ska vara välkomna på internet. Vår målsättning är att internet ska vara för alla. Att inkludera fler är en kvalitetsfråga: ju fler perspektiv vi har, desto större kunskap får vi. Det är av yttersta vikt för IIS att vara en attraktiv arbetsgivare som ger alla medarbetare möjlighet att växa som individer. Policyn fastställdes av IIS styrelse 2016-09-19.

Integritetspolicy

IIS har tagit fram en policy för hur din personliga information behandlas och skyddas. Innehållet i policyn kan löpande förändras och därför bör du läsa igenom den igen nästa gång du besöker vår webbplats.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. Genom att följa denna uppförandekod säkerställer vi korrekt agerande i detta uppdrag.

Informationssäkerhetspolicy

IIS informationssäkerhetsarbete ska bedrivas på ett systematiskt, formaliserat och riskorienterat sätt och ta sin utgångspunkt i den internationella ledningssystemstandarden för informationssäkerhet, SS-ISO/IEC 27001:2014.