Hållbarhet

Internetstiftelsen vill medverka till ett mer hållbart samhälle och därför arbetar vi för att på olika sätt minska vår belastning på miljön och medverka till ett mer socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Vi klimatkompenserar varje år för de koldioxidutsläpp vi orsakar i vår verksamhet.

Hållbarhetsredovisning

Under 2015 initierade IIS ett hållbarhetsarbete som inleddes med att identifiera våra främsta utmaningar och möjligheter på hållbarhetsområdet. Sedan dess har vi genomfört ytterligare en intressentanalys för att se om prioriteringarna från våra intressenter ligger fast. Båda intressentanalyserna visar att våra mest väsentliga hållbarhetsområden är driftstabilitet och tillgänglighet (tidigare: driftsäkerhet), objektiv folkbildning samt integritet och informationssäkerhet. Kartläggningen ligger till grund för vår hållbarhetsstrategi (fokuspyramid) och innehållet i vår hållbarhetsredovisning. IIS publicerar årligen en hållbarhetsredovisning som på ett konsekvent och transparent sätt berättar varför och på vilka olika sätt vi bidrar till positiv och hållbar samhällsutveckling. Se rapporterna och läs mer här.

Uppförandekod

Stiftelsens uppgift är att verka för stabilitet i internetinfrastrukturen i Sverige samt verka för kunskapsspridning gällande internet och elektronisk kommunikation. IIS säkerställer korrekt agerande i detta uppdrag genom en uppförandekod som utgår från FN:s tio principer enligt Global Compact. Koden kompletterar och sammanfattar stiftelsens olika policyer, personalhandbok och styrdokument på en övergripande nivå. Koden syftar även till att säkerställa efterlevnad i IIS leverantörsled. Därmed omfattas även stiftelsens leverantörer och deras underleverantörer av koden.

Miljöpolicy

IIS vill ta ett övergripande ansvar för miljön i verksamheten som vi bedriver. Vi vill minimera vår påverkan på miljön och tycker det är viktigt att miljöarbetet blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Grunden för vårt miljöarbete är vår miljöpolicy. Den beskriver vilka värderingar som styr vårt miljöarbete och åt vilket håll vi ska arbeta för att minska vår negativa påverkan på miljön.

Klimatanalys

Sedan 2008 utför vi vartannat år klimatanalyser av vår verksamhet i samarbete med U&We. IIS verksamhet har varit expansiv med ett ökat antal medarbetare, men trots det har den totala klimatpåverkan minskat med drygt 230 ton CO2e sedan 2010. Mellan åren 2014-2016 lyckades vi minska klimatpåverkan per anställd från 4,1 till 3,9 ton CO2e. Likaså minskade klimatpåverkan per domän från 0,19 till 0,15 kg CO2e under dessa år. Att vi lyckats minska den negativa påverkan på miljön så pass mycket sedan 2010 beror främst på att vi sett över och effektiviserat vår slavserverdrift, minskat antalet trycksaker till ett minimum genom digitalisering samt ställt om till gröna serverhallar.

Klimatkompensation

Klicka för större bild.

Vi klimatkompenserar varje år för våra utsläpp från verksamheten med hjälp av Zeromission. Sedan den senaste klimatanalysen 2016 har kompensationen varit lokaliserad till Gold Standard-certifierade projektet SKG Sangha Biodigester PoA, där man installerar biogasanläggningar för att skapa ren och hållbar energi i Indien. Förutom klimatnytta bidrar projektet till minskad arbetsbelastning för kvinnor och barn samt minskar hälsoproblem som beror på rökbildning inomhus. Restprodukten, slammet som blir över används som gödning istället för kemikalier.

Internetdagarna

Vi har under flera år arbetat för att förbättra vår konferens Internetdagarna ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi har till exempel uteslutit kött, börjat servera ekologisk mat och dryck, börjat skänka bort överbliven mat samt trycka t-shirtar och tygkassar på ekologisk bomull som är framtagen på ett etiskt hållbart sätt. 2018 blev vi godkända för tredje året i rad som ett Miljömärkt Event av stiftelsen Håll Sverige Rent. Samma år klimatkompenserade vi även för utsläppen från hela konferensen. Detta inkluderade utsläpp från mat, dryck, transporter, energiförbrukning, resor, hotellnätter, tryckt material och andra produkter. Klimatkompensationen skedde i Plan Vivo projektet CommuniTree i Nicaragua, i samarbete med Zeromission. Läs mer om Internetdagarnas hållbarhetsarbete här.

Minskad negativ påverkan

IIS hållbarhetsarbete innebär till exempel att vi:

  • vartannat år utför klimatanalyser av vår verksamhet.
  • årligen klimatkompenserar för våra utsläpp från verksamheten.
  • väljer leverantörer av produkter och tjänster som har en uttalad miljöpolicy.
  • har klimatsmarta kontorslokaler (LEED Platinum).
  • har effektiviserat vår slavserverdrift.
  • väljer digital kommunikation istället för trycksaker och uppmanar våra kunder att välja e-­avi istället för pappersavi.
  • har en hållbarhetsgrupp med frivilliga medarbetare.
  • erbjuder alla anställda årskort hos SL som förmån för att fler ska välja kollektivtrafik istället för bil.
  • uppmanar alla anställda att välja det mest miljövänliga alternativet vid tjänsteresor och att undvika onödiga resor.
  • miljömärker och klimatkompenserar vår årliga konferens Internetdagarna.