Kvalitetsprogrammet

2006 startade vi vårt eget kvalitetsprogram .SE Upp! (som nu heter IIS Upp!). Kvalitetsprogrammet symboliseras av en blomma, där varje kronblad utgör en specifik del av programmet.

Vårt kvalitetsprogram består av följande delar:

IIS-dagar – Informations- och utbildningsdagar för alla medarbetare, genomförs två gånger per år, en till två dagar per gång. Skapar teamkänsla, kultur och grogrund för förbättringsarbete och ökat engagemang.

Planering –Alla medarbetare är involverade i sin avdelnings planering och får löpande information vid möten och vid IIS-dagarna. Skapar tydlighet och medvetenhet.

Mätningar – Mätningar fastställs årligen i affärsplanen och når medarbetarna bland annat via tertialrapporter. Ger faktaunderlag till beslut för att förbättra processerna.

Processer – Alla viktiga processer inom verksamheten beskrivs. Processägare utses för varje viktigare process. Nyckeltal fastställs och redovisas för verksamheten som helhet. Ger helhetssyn.

Utbildning – Utbildningen omfattar metodstöd i kvalitetsarbete, dokumentation som stöd i medarbetarnas dagliga förbättringsarbete och verktygslåda med analysverktyg anpassade efter IIS behov. Vi arbetar med att upptäcka behov av förbättringar i processerna genom att vi för diskussioner i det dagliga arbetet. Varje medarbetare ges stort ansvar och utrymme i förbättringsarbetet. Ger våra medarbetare självförtroende i förbättringsarbetet och ger plats för deras kreativa förmåga.