Historik

Internet kom till Sverige i mitten av 1980-talet. 1987-1988 började det svenska universitetsdatanätet SUNET att använda internetprotokollen i ett landsomfattande nät med förbindelse till internet i USA. Så gjorde även det nordiska universitetsdatanätet NORDUnet.

Redan 1986 lät Björn Eriksen på Enea Data registrera landstoppdomänen .se och kom då personligen att stå som innehavare av toppdomänen. Björn Eriksen började jobba på KTH 1988, vid KTHNOC. Arbetet med registreringen av domännamn bekostades då med medel från SUNET, NORDUnet och Ebone. KTH varken styrde över eller finansierade domännamnshanteringen.

Första policy för domännamnstilldelning

Därefter gick utvecklingen snabbt. I takt med att verksamheten växte och mängden registreringar ökade under 1994-1995 försökte Björn, med stöd av bland annat KTH, att finna andra lösningar. Samtal inleddes med PTS som dock tackade nej med hänvisning till att ett sådant övertagande skulle ta flera år. Under hösten 1995 arbetade SIS-ITS, SNUS och PTS tillsammans fram en policy för hur domännamn skulle tilldelas i Sverige. ITS AG12 bildades 1995 av ITS för att hantera regler för tilldelning av domännamn.

Någon gång under vintern 1996-1997 påbörjade ISOC-SE sitt arbete med att ta fram en ny organisationsstruktur för domännamnshanteringen. Detta arbete gjordes i kontakt med bland annat KTH, Björn Eriksen, SNUS och ITS AG12.

Stiftelsen för internetinfrastruktur bildas 1997

ISOC-SE tog initiativ till och bildade IIS (Internetstiftelsen i Sverige) i 1997. Stiftelsens urkund talar om två huvuduppgifter; dels att driva och utveckla internets svenska toppdomän .se och dels att i övrigt främja utvecklingen av internets infrastruktur i Sverige. Stiftelsen bildades på grund av att .se-domänen – framför allt efter webbens intåg – började växa allt snabbare. För att hantera katalogen och tillflödet av nya domännamn krävdes en stabilare organisation som hade förutsättningar att ta ett långsiktigt ansvar för drift och förvaltning av .se-domänen. I oktober 1997 skildes Björn Eriksen från ansvaret för .se-domänen. InterNIC i USA utsåg då den nybildade stiftelsen som ansvarig för .se-domänen.

NIC-SE bildas och tar över driften av .se

Stiftelsen bildade bolaget NIC-SE som ett dotterbolag vars uppdrag var att praktiskt genomföra drift och administration av domännamnssystemet för toppdomänen .se. Stiftelsens och dotterbolagets verksamhet finansierades genom domännamnsavgifter.

1997 pågick även en utredning inom Statskontoret på regeringens uppdrag. Uppdraget var att utreda den svenska delen av internet. I den utredningen bedömde Statskontoret att den organisation som ISOC-SE byggde upp för domännamnshantering hade förutsättning att fungera bra och ansåg även att regelverket för hantering av domännamn för .se var tillfyllest. Eftersom det i direktiven till Statskontoret särskilt angavs att ”staten endast i undantagsfall ingriper med reglering. Branschen skall i så stor utsträckning som möjligt ta ansvar för krav på nätoperatörer etc.” beslöt Statskontoret att inte lägga fram något alternativt förslag till den gällande ordningen.

Det dröjde till 2006 innan området reglerades genom lagstiftning i Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på internet. I lagen anges Kommunikationsmyndigheten PTS som tillsynsansvarig myndighet. Som en följd av lagens tillkomst slogs stiftelsen och bolaget ihop och bildade en organisation.

IIS bytte affärsmodell 2009

IIS bytte affärsmodell den 9 mars 2009. I korthet innebär den nya affärsmodellen att innehavaren blir kund hos en ackrediterad återförsäljare (registrar) i stället för som tidigare då alla innehavare var kunder hos IIS. Innehavarna kan dock välja att vara kund hos .SE Direkt, det vill säga IIS egen återförsäljare (registrar) som tillkom i samband med övergången till ny affärsmodell. Du som har en .se-domän kan nu samla alla dina internetrelaterade tjänster (domännamn, anslutning, webbhotell, e-post och så vidare) hos en och samma leverantör. Innan bytet av affärsmodell var många kunder både hos IIS och en annan tjänsteleverantör, men sedan den 9 mars 2009 går det att välja bort IIS.

Intervjuer med svenska internetpionjärer