Vd har ordet

Året som gått visar att övertagande av administrationen av toppdomänen .nu och starten av den tekniska testorganisationen för ICANN har varit väldigt lyckosamma. Stiftelsens totala rörelseintäkter landade på 169 miljoner kronor (140,7 Mkr), en ökning med närmare 20 procent. Rörelseresultatet för stiftelsen blev 30,5 miljoner kronor (­7,4 Mkr). Vi drev också fortsatt våra internetfrämjande verksamheter på ett expansivt sätt. De senaste tillskotten, som lanserades 2014, är Sveriges första digitala internetmuseum samt en satsning på att öka ungas teknikintresse genom barnhack.

Stiftelsens styrelse bedömer att man långsiktigt behöver öka de finansiella reserverna med hänsyn till ökande storlek, avtagande tillväxt av .se-domännamn och diversifiering av verksamheten. Ambitionen är att återgå till en soliditet som ligger mellan 35 och 40 procent, det vill säga en soliditet som stiftelsen hade före 2009.

Domänverksamheten genererade 145,4 miljoner kronor (122,6 Mkr), en ökning med 19 procent. Domänverksamhetens intäkter påverkades positivt av .nu-­intäkterna och av engångsintäkter från auktionerna som genomfördes i slutet av året. Intäkterna från utvecklingsverksamheten genererade 23,6 miljoner kronor (18,1), en ökning med 30 procent. Utvecklingsverksamheten står nu för 14 procent av de totala rörelseintäkterna.

Kostnaderna för utvecklings-­ och internetsatsningar uppgick till 57 miljoner kronor (79 Mkr). Anledningen till kostnadsminskningen var att IIS under 2013 hade högre etableringskostnader för den nya testverksamheten. Kampanjen Digidel avslutades också 2013.

Det totala antalet domännamn som administreras av IIS ökade endast från 1 590 409 till 1 597 138 under 2014, vilket är en stark kontrast mot tidigare år. Tillväxten av .se-domännamn har helt stannat av och var negativ, ­ 0,4 procent (6,4 procent). Vi utgången av 2014 fanns det 1 331 167 aktiva .se-­domännamn. Det är glädjande att tillväxten för .nu-domännamn ser bättre ut. Vid utgången av 2014 fanns det 365 971 .nu-­domännamn, motsvarande en ökning med 7 procent.

.SE Direkt (IIS egen registrar) administrerade närmare 167 000 .se-­domännamn vid utgången av 2014, en minskning med ungefär 20 000 jämfört med året innan. Därmed minskade som förväntat .SE Direkts marknadsandel, från 14 till 12,5 procent. Denna utveckling är helt i linje med den övergripande strategin som lades fast vid övergången till den nya affärsmodellen 2009.

IIS har genom urkunden ett uppdrag att främja god stabilitet i infrastrukturen för internet i Sverige och för att främja ”forskning, utbildning och undervisning inom data­ och telekommunikation, särskilt med inriktning på internet”. Också under 2014 har IIS tjänster och aktiviteter varit expansiva. Som exempel fick 60 000 elever lära sig att bygga hemsidor genom Webbstjärnan, IIS internetguider nådde 250 000 läsare, Internetdagarna hade 2 000 besökare och vår blogg ökade i antal unika sidvisningar med 50 procent. Under året lanserade vi också Sveriges första internetmuseum och utökade satsningen på att öka barn och ungas teknikintresse och förståelse för internet och programmering genom kurser och guider.

En viktig satsning är etableringen av federationsoperatörstjänster, Skolfederation för skolvärlden och Sambi för vård, hälsa och omsorg. Under året fick Skolfederation 70 medlemmar och har sedan dess fortsatt att växa. För Sambi förbereddes skarp drift under 2014, vilket lanserades under våren 2015.

Vi har under de senaste två åren lyckats väl med att diversifiera och effektivisera verksamheten samtidigt som vi bibehåller hög kvalitet.