Om oss

IIS är en oberoende allmännyttig organisation som ansvarar för toppdomänen .se och även toppdomänen .nu sedan hösten 2013. Det innebär ansvar för registrering och administration av domännamn samt teknisk drift. Utöver domänverksamheten främjar IIS i enlighet med stiftelsens urkund och stadgar utvecklingen och användningen av internet i Sverige genom ett antal initiativ.

En del av avgiften som IIS tar ut för domännamnsregistreringen går till projekt och tjänster som på olika sätt främjar positiv utveckling av internet i Sverige. Mottot för den internetfrämjande verksamheten är att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Vi arbetar därför bland annat med att öka den digitala kompetensen, sprida kunskap om internet och verkar för att internets infrastruktur ska vara säker, stabil och skalbar.

Inom alla delar av organisationen arbetar vi med smarta mål och kontinuerliga förbättringar. Styrningen av verksamheten sker utifrån vår ledningsprocess och organisationsövergripande mål är nedbrutna per process, tjänst, avdelning och individ. Alla medarbetare har stor delaktighet och organisationen är platt med korta beslutsvägar. Följaktligen har organisationen stor flexibilitet och förmåga att ta tillvara nya idéer samtidigt som vi bibehåller hög kvalitet.

Fokus på säkerhet

På IIS lägger vi mycket kraft på att upprätthålla en robust, säker och kompetent organisation och drift. Vi har bedrivit ett mångårigt systematiskt informationssäkerhetsarbete med införandet av ett ledningssystem som ansluter till den internationellt vedertagna standarden ISO/IEC 27001, ”Ledningssystem för Informationssäkerhet”. I december 2012 genomförde IIS revision inför vår ISO 27001‐certifiering med en tillsyn. I januari 2013 fick vi det glädjande beskedet att vår kärnverksamhet uppfyllde standardens krav, och vi blev certifierad. Under 2014 skedde en anpassning av ledningssystemet till den nya versionen av standarden, ISO/IEC 27001:2013 liksom en omcertifiering med godkänt resultat i december 2014. Utgångspunkten för säkerhetsarbetet är våra medarbetare, återförsäljare, domännamnsinnehavare och övriga kunder samt alla internetanvändare. Redan 2004 fattade IIS dåvarande styrelse beslut om organisationens första informationssäkerhetspolicy, som sedan dess har utgjort grunden för vårt arbetssätt. Syftet är att på ett optimalt sätt skydda verksamheten.

När det gäller kärnverksamheten, domännamnsadministrationen, är målet att tillhandahålla hög tillgänglighet och svara snabbt och korrekt på alla uppslagningar av exempelvis webb‐ och e‐postadresser som slutar på .se och .nu, samt att skydda informationen från obehörig åtkomst.