Kvalitetsarbete

IIS har bedrivit systematiskt kvalitetsarbete under många år. Vi är en lärande organisation som kontinuerligt följer verksamheten, analyserar resultaten i förhållande till uppsatta mål och i jämförelse med andra ledande organisationer. Vi tog emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) 2010.

IIS påbörjade sin kvalitetsresa 2006 i samband med att ett systematiskt kvalitetsarbete baserat på SIQ:s (Institutet för Kvalitetsutveckling) modell för kundorienterad verksamhetsutveckling infördes. Arbetssätten och verksamheten har utvecklats kontinuerligt sedan dess. Viktiga milstolpar var övergången från linjeorganisation till matrisorganisation baserad på tjänster och processer, införandet av ett projektkontor och en dedikerad kvalitetschef sedan 2012.

Under 2014 genomfördes benchmarking med ett antal ledande organisationer samt i några fall mätningar. Vi såg över kompetens och framför allt strategisk kompetens i organisationen samt utformade en förbättringsplan. Förbättringar genomförs och redovisas inom varje tjänst och process och redovisas sammanställt kvartalsvis.

Processtyrd organisation

Utifrån organisationens processkarta styrs verksamheten mot strategiska mål. Tjänster, projekt och processer styr och utvecklar verksamheten.

Kvalitetsprogram

IIS kvalitetsprogram bygger på fem delar där processer, mätningar och planering är tre viktiga komponenter. Alla viktiga processer har en utpekad ägare och beskrivning liksom nyckeltal. Vilka mätningar som genomförs fastställs årligen och följs upp i kvartalsrapporter. Alla medarbetare involveras i planeringen av verksamheten, vilket skapar tydlighet och engagemang. Två årliga IIS­dagar för samtliga medarbetare är en plattform för informationsutbyte och en bra grund för gemensam kultur och stort engagemang.

Läs mer om vårt kvalitetsarbete här: https://www.iis.se/om/kvalitetsarbete/