HR och organisation

I slutet av 2014 var vi 74 tillsvidareanställda på IIS, varav 29 kvinnor och 45 män. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra. Därför genomför vi regelbundna hälsoundersökningar, medarbetarundersökningar och en årlig arbetsmiljö‐ och hälsoanalys.

Utöver det är det också viktigt att medarbetarna på IIS känner att deras kompetens tas tillvara och att varje individ får möjlighet att utvecklas på arbetet. Därför har vi ett program för kontinuerlig kompetensutveckling som bland annat innefattar en individuell kompetensutvecklingsplan.

Jämställdhetsarbete

Alla på IIS har samma värde och ska ges samma förutsättningar oavsett kön eller annan egenskap, att kunna utveckla sina speciella egenskaper på bästa möjliga sätt. Alla människor är unika och de unika egenskaperna kompletterar varandra för individens och företagets bästa. Kvinnor och män ska på lika villkor uppmuntras att ta vara på de möjligheter som finns att ta ett ökat ansvar i arbetet.

Under 2014 påbörjades ett mer aktivt mångfalds‐ och jämställdhetsarbete. Det är av yttersta vikt för IIS att vara en attraktiv arbetsgivare som ger alla medarbetare möjlighet att växa som individer. Vi vill leda vår bransch och vara en god förebild genom att erbjuda en arbetsplats som välkomnar jämställdhet och mångfald.

Följande är målen med jämställdhetsarbetet på IIS:

 • Att alla människors resurser utvecklas och tas till vara.
 • Att kvinnor och män har samma löne‐ och arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
 • Att kvinnor och män har samma möjligheter att kombinera arbets‐ och familjeliv.
 • Lika möjligheter vad gäller inflytande på arbetets planering samt befogenheter att utföra sina uppgifter under ansvar.

På IIS upprättar vi årligen en handlingsplan för vårt jämställdhetsarbete.

Ledningsgrupp och styrelse

Ledningsgruppen på IIS består av elva avdelningschefer och vd, varav fem kvinnor och sex män. Sedan 2006 är Danny Aerts vd. Den 1 juni 2014 tillträdde civilingenjören och IT‐veteranen Ylva Hambraeus Björling som IIS nya styrelseordförande och ersatte då Anders Flodström som satt på posten i fyra år. Hambraeus Björling var närmast vd för Apotekens Service AB och hon har lång erfarenhet av styrelsearbete.

IIS har en brett sammansatt styrelse med representanter för både användare och experter inom internetområdet.

Styrelsen består av:

 • Ylva Hambraeus Björling, styrelseordföranden, utsedd av ISOC‐SE
 • Inger Persson, utsedd av Sveriges konsumenter
 • Karina Duvinger, utsedd av Svensk Handel
 • Mikael Abrahamsson, utsedd av SOF, Sveriges Internetoperatörers Forum
 • Anna Caracolias, utsedd av ISOC‐SE
 • Lars Lindgren, utsedd av Svenska Bankföreningen
 • Pär Nygårds, utsedd av Svenskt Näringsliv
 • Mattias Karlsson, suppleant, utsedd av SOF, Sveriges Internetoperatörers Forum
 • Anna‐Karin Smedberg, suppleant, utsedd av Svensk Handel
 • Jonas Lejon, utsedd av styrelsens medlemmar
 • Elisabeth Ekstrand, sekreterare