Teknikprojekt

IIS teknikprojekt syftar huvudsakligen till att mäta, och på sikt även påverka, kvalitet och driftsäkerhet i internets infrastruktur. Till området hör även OpenDNSSEC, en programvara med öppen källkod som tagits fram för att underlätta administration av DNSSEC-signerade toppdomäner.

Hälsoläget

I IIS årliga undersökning av den svenska delen av internet fortsätter antalet fel att minska. År 2013 var det bara 15 procent av testade namnservrar som hade någon form av allvarligt fel, att jämföra med över 25 procent när undersökningen gjordes första gången 2008. Årets rapport innehåller också en fördjupad studie av hur certifikat och kryptering används för att skydda trafiken. Av drygt 1 600 undersökta certifikat var det ungefär två tredjedelar som kunde verifieras mot en publik certifikatutfärdare, övriga var endera självsignerade (det vill säga utfärdade av samma organisation som använder dem) eller direkt felaktiga. Användningen av så kallade joker-  eller wild card-certifikat är också oroande hög.

IP-mätningar

Sedan mitten av 2011 har IIS genomfört mätningar på den svenska delen av internet för att se om internetoperatörer påverkar trafiken på något sätt. Redan i en första rapport 2011 kunde vi konstatera att trafiken påverkas i vissa fall men det är svårt att svara på exakt var och hur. Mätningarna pågår alltjämt, metoder och verktyg förbättras och den grundläggande slutsatsen att trafiken påverkas kvarstår. Mer än så är fortfarande svårt att säga.

IPv6

Offentlig sektor har tagit sig an IPv6 i betydligt högre utsträckning än företagen. Det framgår av IIS IPv6-rapport, som 2013 genomfördes för sjätte året i rad. Exempelvis har 77 procent av offentlig sektor infört eller börjat planera för IPv6, jämfört med 20 procent av företagen. Medvetenheten om och användningen av IPv6 ökar dock i båda lägren, och över 90 procent av alla tillfrågade är numera medvetna om att IPv4-adresserna nyligen har tagit slut.

OpenDNSSEC och DNSSEC

Under året har IIS arrangerat två kurser i OpenDNSSEC med totalt ett trettiotal deltagare från olika håll i världen. Under 2013 genomfördes även ett framgångsrikt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, vilket bidrog till att öka antalet DNSSEC-signerade domäner från 150 900 till 336 000 i .se-zonen under året. IIS bidrog bland annat genom att ta fram en vägledning för kommuner och liknande verksamheter som står i begrepp att införa DNSSEC.

punktSE_arsredovisning_2013_17