Miljöarbete

IIS har under många år arbetat målmedvetet och systematiskt med att minska vår klimatpåverkan. Vårt miljöarbete har bedrivits aktivt sedan 2007 utifrån en miljöpolicy som arbetades fram gemensamt av medarbetarna. När vi blickar tillbaka ser vi nu att det gett betydande resultat.

Sedan 2009 utför vi kontinuerliga klimatanalyser av vår verksamhet i samarbete med U&W, något som sker vartannat år. Den senaste utvärderingen gjordes 2012, och visar bland annat att vår totala klimatpåverkan nästan halverats på två år – från 500 till 266 ton koldioxidekvivalenter (CO2e). IIS klimatkompenserade för dessa 266 ton koldioxidekvivalenter kopplade till utsläpp från verksamheten under 2013. Kompensationen är lokaliserad till Plan Vivo-projektet Trees of Hope i Malawi och utförs i samarbete med småbrukare som planterar träd i småskaliga jordbruk.

Aktivt arbete

Tittar man på klimatpåverkan per anställd och per domän har de siffrorna sjunkit ännu mer, med drygt hälften. Vår totala energianvändning har minskat med 30 procent sedan 2010, framförallt genom att slavserververksamheten har setts över och effektiviserats. IIS har minskat antalet trycksaker rejält. Större delen är i dag digitaliserad. Av samma anledning är också årswebben 2013 du nu läser enbart en digital produkt. Vår interna registrar, .SE Direkt, arbetar också aktivt för att minska antalet pappersutskick. Under året ökade till exempel antalet kundkonton som i stället för pappersfaktura valt e-faktura med 10 000.

Sporrade av vårt framgångsrika interna arbete för att minska klimatbelastningen vill vi även se om IIS kan vara ledande i att hjälpa branschen bli mer grön. Därför har vi börjat titta på konceptutveckling för möjligheten att man ska kunna certifiera sig för “gröna webbplatser”.

punktSE_arsredovisning_2013_36

Läs mer: https://www.iis.se/om/organisation/miljo/