HR och organisation

På IIS bygger verksamheten till stor del på kunskap. Vi strävar efter att vara en naturlig källa för kunskap om internet och vill dela med oss av vår expertis. I slutet av 2013 var vi 72 tillsvidareanställda, varav 27 kvinnor och 45 män.

För att medarbetarna ska kunna utvecklas med såväl verksamheten som den snabba utvecklingen på internetområdet har vi ett program för kontinuerlig kompetensutveckling. Vi har definierat vilken grundläggande kompetens som är obligatorisk för all personal. Utöver det har alla medarbetare en individuell kompetensutvecklingsplan som revideras årligen i samråd med närmaste chef.

Ett av våra viktigaste kvalitetsmål är personalens upplevelse av IIS som organisation och arbetsgivare. Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra. Vi genomför därför regelbundna hälsoundersökningar, medarbetarundersökningar och en årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys.

Medarbetarundersökningar

Sedan 2007 har organisationen fördubblat antalet anställda i takt med att verksamheten har vuxit. Trots expansion och organisationsförändringar har vi lyckats bibehålla effektiv internkommunikation. Medarbetarna känner sig idag mer välinformerade om vad som händer och har bättre kännedom om IIS mål och riktning. De årliga medarbetarundersökningarna visar också att medarbetarnas trivsel och stolthet över att arbeta på IIS har ökat över tid.

IIS satsar medvetet på att få alla medarbetare att känna sig delaktiga och få möjlighet att få igenom nya idéer. Alla är involverade i verksamhetens planering där tjänsters, processers och avdelningars planer arbetas fram till en gemensam affärsplan. Därefter bryts affärsplanens strategier och mål ner på individnivå. Företagets mål som fastställs i affärsplanen bryts ner till individuella mål som kopplas till ett belöningssystem med möjlighet att erhålla upp till en 13:e månadslön.

Urkund och stadgar

IIS är en stiftelse och styrs utifrån sin stiftelseurkund och sina stadgar. Stiftelsen leds av en styrelse som är brett sammansatt med representanter för både användare och experter inom internetområdet. Anders Flodström har varit styrelseordförande sedan 2010 men avslutade sitt uppdrag i juni 2014. Nuvarande vd, Danny Aerts, tillträdde 2006.

antal-anstallda_2013_35

punktSE_arsredovisning_2013_35