Frågor och svar om .SE och .nu

WorldNames, Inc., som har förvaltat och skött driften av toppdomänen .nu sedan 1998, har valt att ge .SE ansvar för administration och teknisk drift av toppdomänen .nu. Förändringen påverkar inte innehavarna av .nu-domäner.

Här hittar du frågor och svar om .se och .nu.

Senast uppdaterad: med praktiska frågor kring övergången 1 juli 2013.

Praktiska frågor kring övergången

När sker själva övergången?
IIS tar över ansvaret för drift och administration den 2 september 2013. I samband med den tekniska övergången är registreringssystemet stängt från 30 augusti kl 18.00 UTC (20.00 svensk sommartid) till 2 september kl 8.00 UTC (10.00 svensk sommartid). Det innebär att det under den tiden inte går att registrera .nu-domäner, göra överlåtelser, ompekningar, et cetera. Däremot kommer dina .nu domäner vara tillgängliga och aktiva på internet som vanligt under denna fyradagarsperiod.

Hur går övergången till praktiskt?

Den tekniska övergången sker under sista helgen i augusti. Det innebär att registreringssystemet för .nu är stängt från 30 augusti kl 18.00 UTC (20.00 svensk sommartid) till 2 september kl 8.00 UTC (10.00 svensk sommartid). Under den tiden går det inte att registrera .nu-domäner, göra överlåtelse av domännamn till annan innehavare, byta registrar, göra ompekningar et cetera. Däremot kommer dina .nu domäner vara tillgängliga och aktiva på internet som vanligt under denna fyradagarsperiod. När registreringssystemet öppnas måndagen den 2 september har WorldNames lämnat över ansvaret för den administrativa och tekniska driften av .nu till IIS.

Behöver jag som har en .nu-domän göra något inför övergången?

Nej, ingenting. Alla innehavare har kvar sin nuvarande registrar (återförsäljare av domännamn). Det enda som är bra att tänka på är att förändringar gällande .nu-domäner som tar lång tid – som överlåtelse mellan innehavare och registrarbyte – måste vara slutförda redan den 26 augusti för att inte bli avbrutna av övergången.

Ompekningar för .nu-domäner kan genomföras senast den 28 augusti och därefter tidigast den 2 september. Kontakta därför din registrar i god tid om du vill göra förändringar i månadsskiftet augusti/september.

Vad händer med domäner som ska förnyas den 30 augusti-2 september?

WorldNames och IIS säkerställer att inga .nu-domäner som ska förnyas i anslutning till övergången förfaller innan systemen fungerar stabilt efter öppnandet den 2 september. Därför kommer domäner som förfaller 30 augusti-1 september att kunna förnyas även den 2 och 3 september efter att systemen är öppna på nytt.

Innebär övergången några skillnader när det gäller priser och villkor för .nu-domäner?

I samband med övergången passar vi på att förenkla regelverket för .nu-domäner, vilket bland annat innebär att det blir enklare och går fortare att genomföra en överlåtelse och byte av registrar (an ”Ownership Transfer” för WorldNames kunder)  jämfört med tidigare. Kontakta din registrar om du har frågor kring priser och regelverk som gäller från och med 2 september.

Vilka risker finns vid övergången, kan .nu-domäner sluta att fungera?

WorldNames, Inc. valde IIS på grund av skicklighet och tillförlitlig teknisk infrastruktur. Tillsammans har vi förberett övergången mycket detaljerat och minimerat alla risker. Som innehavare av en .nu-domän behöver du inte känna oro för att .nu-domänerna ska påverkas.

Allmänt om överenskommelsen

Varför tar IIS över administrationen av .nu?

WorldNames, Inc. som har förvaltat och skött driften av toppdomänen .nu sedan 1998, har valt att överlämna ansvaret för administration och teknisk drift av toppdomänen .nu till IIS. WorldNames ska istället fokusera på att förbättra och expandera sin registrarverksamhet. Att valet föll på IIS var tack vare organisationens skicklighet och tillförlitlig tekniska infrastruktur samt närvaron på den nordiska domännamnsmarknaden, i synnerhet i Sverige, som har varit den primära marknaden för .nu under de senaste 15 åren.

På IIS är vi självklart väldigt glada och stolta över detta. För oss ligger övertagandet av .nu-domänen helt i linje med att främja internets utveckling i Sverige eftersom 68 procent av .nu innehavarna finns här.

• Vad innebär det att IIS ska sköta driften av .nu?

IIS ska ansvara för registry-tjänster för toppdomänen .nu, vilket omfattar administration och  teknisk drift. IIS säkerställer en stabil och robust drift av .nu tack vare stor redundans och fler slavservrar än idag samt IPv6 och DNSSEC, vilket enkelt uttryckt garanterar bra stabilitet och säkerhet för .nu-domänerna genom att erbjuda fler slav-servrar än idag samt IPv6 och DNSSEC vilket ytterligare stärker säkerheten för .nu-domäner.

I samband med övergången till IIS förenklas regelverket för .nu-domäner, vilket bland annat innebär att det blir enklare och går fortare att genomföra en överlåtelse och byte av registrar jämfört med tidigare.

• Vad innebär överenskommelsen mellan IIS och WorldNames, Inc?

IIS kommer att ansvara för drift och administration av toppdomänen .nu medan WorldNames ska  fokusera på sin växande registrarverksamhet. För att säkerställa stabilitet och kontinuitet har IIS accepterat ansvaret för teknisk drift och administration av .nu-domänen i minst 15 år.

Relationen mellan ICANN (internet Cooperation för Assigned Names and Numbers) och stiftelsen IUSN (internet Users Society Nieu) som förvaltare av .nu-domänen påverkas inte.

• Hur påverkas de befintliga innehavarna av .nu-domännamn?

Den här förändringen påverkar inte innehavarna av .nu-domäner. Som tidigare kommer alla .nu-domännamnsinnehavare att vara kund hos sina respektive registrarer. WorldNames erbjuder även fortsättningsvis registrering av .nu-domäner via sin registrartjänst http://www.nunames.nu liksom fortsatt support till sina befintliga kunder.

I samband med övergången till .SE  passar vi däremot på att förenkla regelverket för .nu-domäner, vilket bland annat innebär att det blir enklare och går fortare att genomföra en överlåtelse och byte av registrar jämfört med tidigare.

IIS säkerställer en hög nivå av driftsäkerhet för .nu med bättre redundans, fler slavservrar, IPv6 och DNSSEC, vilket enkelt uttryckt garanterar bra stabilitet och säkerhet för .nu-domänerna. I samband med övergången till .SE förenklas regelverket för .nu-domäner, vilket bland annat innebär att det blir enklare och går fortare att genomföra en överlåtelse och byte av registrar jämför med tidigare.

• Hur många registrarer är idag .nu-registrarer och hur många av dem finns redan i IIS återförsäljarled?

.nu har färre registrarer än .se, men de flesta av dem är även registrarer för toppdomänen .se.

• Var finns .nu:s domäninnehavare i dagsläget?

Under 2011 var 68 procent av .nu-domänerna registrerade i Sverige, 19 procent i Nederländerna, fem procent i Danmark, två procent i Norge och sex procent i övriga länder. Ökningen av antalet .nu-domäner var en procent i Sverige mellan 2011 och 2012, men ökade 17 procent i Nederländerna. Ordet ”nu” betyder samma sak på svenska, holländska och danska.

• Hur många .nu-domäner finns registrerade?

Den 31 maj fanns drygt 232 000 aktiva .nu-domäner registrerade. I Sverige är marknadsandelen för .nu motsvarande sju procent jämför med 65 procent för .se.

Frågor och svar angående .SE och toppdomänen .nu

• På vilket sätt gynnas internetutvecklingen i Sverige av affären?

IIS säkerställer en robust, stabil och säker drift av toppdomänen .nu, under vilken flera för Sverige samhällsviktiga funktioner ligger. IIS kommer även att implementera användarvänliga policys för att både registrarer och kunder ska få en enklare hantering av domäner.

• Ni har tidigare sagt att ni inte ska driva andra toppdomäner än .se, varför har ni ändrat er?

Vi har tidigare sagt att IIS inte planerar att ansöka om nya toppdomäner och inte heller tävla om att driva andras toppdomäner på en global nivå utan i första hand fokusera på .se-domäner och Sverige. Vi har även sagt att vi att är intresserade av att hjälpa till att driva toppdomäner med lokal förankring, eftersom vi har en stor fördel jämfört med många andra. Vi kan den svenska marknaden och har ett väl fungerande återförsäljarnätverk i våra registrarer samt lång erfarenhet av att driva .se. Den lokala kopplingen till Sverige när det gäller .nu är väldigt tydlig, eftersom Sverige är den primära marknaden.

• Nu får IIS en än mer dominerande ställning på den svenska marknaden, strider inte det mot konkurrenslagen?

Det är inte förbjudet att vara dominerande. Däremot är det förbjudet att missbruka sin dominerande marknadsställning.

Marknaden står inför stora förändringar som en följd av ICANN:s beslut att låta vem som helst ansöka om nya toppdomäner. Hittills har de tagit emot fler än 1 900 ansökningar, varav 13 med koppling till Sverige. Vi känner därför idag inte till hur den svenska marknaden ser ut i framtiden.

• Strider inte affären mot stiftelsens stadgar?

Nej, tvärtom står det i stiftelsen stadgar (2 §) att stiftelsen särskilt ska främja utvecklingen av hanteringen av domännamn under toppdomänen ”.se” och andra nationella domäner avseende Sverige. .nu har en nära koppling till Sverige eftersom cirka 65 procent av .nu-domänerna har sin innehavare i Sverige.  I enlighet med våra stadgar kan .SE erbjuda en mer robust och stabil drift av .nu, vilket självfallet gynnar både våra registrarer och domännamnsinnehavarna.

Vi har även inhämtat information från Länsstyrelsen om att våra stadgar inte ställer upp hinder inför vårt övertagande av driften av .nu.

• Ni säger att .se ska vara det självklara valet av toppdomän, är inte .nu ett hot mot .se?

I och med möjligheten för vem som helst att ansöka om nya toppdomäner via ICANN står domännamnsmarknaden inför stora förändringar. De nya toppdomänerna kommer att kunna känneteckna företags- och produktnamn men de kan också vara övergripande som .beauty eller .lol. Effekterna av detta trendbrott på domännamnsmarknaden går inte att avläsa ännu. Vi tror att .nu-domänen har tillväxtpotential i fler länder än Sverige, främst Nederländerna, Danmark och Norge.

Vi vill att .se ska vara det naturliga valet, och att .nu ska vara det näst mest naturliga valet i Sverige. :)

Senast uppdaterad: 2013-07-01