Nyhetsbrev om internets styrning – mars 2012

Här hittar du en sammanfattning av vad som hänt rörande internets styrning i mars 2012. Nyhetsbrevet är framtaget av .SE:s policyrådgivare Staffan Jonson.

Innehåll

• Globalt

 • Uppsummering av den gångna vintern
 • 19:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter – också på nätet
 • ICANN får förlängd kontroll av IANA-funktionen
 • ICANN bidrar till nedstängning av domännamn med oönskat innehåll
 • ICANN förnyar avtalet om toppdomänen .COM
 • Världsdagen mot internetcensur
 • Utökad lagring av personlig information i USA
 • Indien ändrar kurs
 • NATO investerar i Cybersäkerhet

• Europa

 • EU-kommissionen och en cybersäkerhetsstrategi för informationssamhället
 • Europarådet fastställer strategi för Internet Governance
 • Berec inventerar traffic management
 • Brittiska parlamentet talar balansen mellan integritet och yttrandefrihet

• Sverige

 • Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development
 • Eurodig 2012– who makes the rules on the internet
 • Ändrade affärsmodeller för internetåtkomst i de mobila näten
 • HD om Piratebay-målet
 • E-delegationen remitterar återanvändning av offentlig sektors information
 • Obligatorisk rapportering av IT-incidenter
 • PTS stänger telepriskollen

Kalendarium

Fördjupning – summering av den gångna vintern

 • Upphovsrättsindustrins strategi för mellanhänder
 • Skyddet av integriteten och dess eventuella baksidor
 • EU-kommissionen och en cybersäkerhetsstrategi för informationssamhället
 • ICANN och IANA-funktionen
 • Nya toppdomäner
 • ICANNs byte av VD

Kommentarer, synpunkter eller frågor: staffan.jonson@iis.se

GLOBALT

19:e sessionen av FN:s råd för mänskliga rättigheter – också på nätet

Som beskrivits tidigare har Sverige genomfört aktiva insatser för att sätta frågan om mänskliga rättigheter på internet på kartan också i FN:s formella strukturer. I FN:s råd för mänskliga rättigheter har svenska UD arrangerat en paneldiskussion om yttrandefrihet på nätet. På regeringen.se finns ett sammanfattande referat av händelsen.

ICANN får förlängd kontroll av IANA-funktionen

Den amerikanska motsvarigheten till Post- och telestyrelsen (NTIA) har tidigare meddelat att man ska förnya den upphandling som idag används för att styra den amerikanska statens kontroll över den så kallade IANA-funktionen. Myndigheten meddelade i mars att man ställer in upphandlingen. Tolkningen var att upphandlingen ställdes in eftersom det inte fanns någon part som uppfyllde de kriterier som NTIA formulerat. Senare meddelades avsikten att återuppta upphandlingen vid ett senare tillfälle, och att det redan löpande avtalet med ICANN förlängdes till sista september 2012. Detta är den andra förlängningen av det befintliga avtalet. Enligt ursprungliga planer skulle avtalet förnyats sista september 2011. NTIA har förlängt ICANNs avtal att driva rotzonen för internet till sista september 2012. Mer läsning här och här.

ICANN bidrar till nedstängning av domännamn med oönskat innehåll

ICANN aviserade i mars ett utökat samarbete med internationella rättsvårdande myndigheter (law enforcement agencies, LEA) för att via nedstängning av domännamn stävja det man anser vara brott mot upphovsrätten. För vissa är denna hantering mer känd under benämningen Notice and take down procedure.

Det utökade samarbetet sker genom att ICANN via sina avtal med registrarer mer noggrant än tidigare kontrollerar och styr efterlevnaden av önskemål från sådana LEA och regeringar som har synpunkter på innehållet på webbsidor (läs mer här). Förslaget är kontroversiellt dels därför att sådana insatser tidigare visat sig ha oönskade sidoeffekter (fler sajter än vad som avsågs kom att stängas ner), samt dels att ordningen att stänga ner innehåll på internet likaväl kan användas i mer repressiva sammanhang. Att amerikansk rättsordning i och med detta får ökad effekt i många andra länder har också bäring på mer komplexa värden som exempelvis internetanvändarens rättssäkerhet.

ICANNs styrelse har redogjort för denna ordning med regeringarnas rådgivande organ (GAC), där också Sveriges regering är representerad. Regeringen tycks därmed givit sitt tysta medgivande till den föreslagna ordningen.

ICANN förnyar avtalet om toppdomänen .com

ICANN kommer senast sista november 2012 att förnya sitt avtal med Verisign om driften av toppdomänen .com. Därför remitterar man fram till 26 april de planerade förändringarna av villkoren för avtalet. Bland annat planeras för stöd för IPv6 under alla .com-domäner, stöd för DNSSEC, samt en höjd kvalitet av registret för .com-domänens kunder, så att den som publicerar innehåll på en .com-domän är spårbar och nåbar på en aktuell e-postadress. Affärsmodellen för domänen görs också om, från dagens modell med en kvartalsvis klumpsumma, till 0,25 US$ per transaktion i toppdomänen. ICANN skriver att ”this is a substantial increase in Verisign’s contribution.” Det finns idag över 100 miljoner domännamn under .com.

Världsdagen mot internetcensur

12 mars höll Reportrar utan gränser en särskild ”World day against cyber-censorship”.

Utökad lagring av personlig information i USA

Den amerikanska regeringen ändrar reglerna för hur myndigheter får samla in och söka information om sina medborgare. Det är nya riktlinjer för terrorismbekämpning som har beslutats. De nya riktlinjerna rör bl.a. hur länge personlig information ska få sparas. Tiden ökas från 180 dagar till fem år. Läs mer här och här.

Indien ändrar kurs

Under hösten 2011 har i detta brev redovisats hur Indien i FN argumenterat för bildandet av ett särskilt nytt FN-organ med uppgift att driva och kontrollera internet. Enligt samma källa har Indien nu släppt den ambitionen.

NATO investerar i Cybersäkerhet

NATO ska uppgradera sin förmåga till cybersäkerhet. Det är NATO Computer Incident Response Capability (NCIRC) som investerar cirka 58 miljoner euro för att uppnå full operationell kapacitet.

EUROPA

EU-kommissionen och en cybersäkerhetsstrategi för informationssamhället

I mars höll Neelie Kroes ett linjetal rörande en europeisk strategi för informationssökerhet (A European Strategy for Internet Security).

Kroes aviserar i sitt tal att hon vill omdefiniera diskussionen från en diskussion om Security in Cyberspace, till en European Strategy for Internet Security.

I talet nämner hon fem huvudsakliga punkter:

 • Medlemsstaterna ombeds att garantera minimikapacitet i näten. Ändamålet är att kunna dela kritisk information på ett säkert sätt. Det handlar om att kunna reagera på ’hot’, där Cert:ar och andra kompetenta aktörer i såväl offentlig som privat regi ska kunna utbyta information om pågående hot, exempelvis överlastningsattacker.
 • Kroes vill se en struktur för styrning av internet. EU:s medlemsstater ska etablera kompetenta myndigheter för styrning av internetinfrastrukturen, samt för att centralisera informationen. Ändamålet skulle vara att understödja en europeisk cyber-incident contingency plan, samt bidra till att länka samman internetsäkerhet, cyberbrottslighet och försvarsintressen.
 • För det tredje meddelar Kroes att den privata sektor som förvaltar och driver internet behöver incitament för att öka sin egen säkerhet. Därför ska EU:s medlemsländer tillhandahålla kunniga nationella myndigheter som ska kunna agera operativt och hastigt, för att minimera sådana eventuella attacker. Denna beredskap ska också inkludera annan samhällskritisk informationssäkerhet som energi, vatten finansiella transaktioner och transporter.
 • Kroes vill för det fjärde se en mer integrerad inre marknad för internetsäkerhet, som i större utsträckning än idag tillhandahåller teknik för säkerhet.
 • För det femte vill hon se åtgärder mot globala marknadshinder för internetsäkerhet.

Se mer kommentarer om strategin i bilaga.

Europarådet fastställer strategi för Internet Governance

Europarådet har i mars 2012 fastställt en strategi för internets styrning för perioden 2012-2015. Strategin uppehåller sig särskilt runt Rådets grundläggande värderingar, för mänskliga rättigheter, för en pluralistisk demokrati och för brottsbekämpande verksamhet genom lag (”rule of law”).

Strategin baseras på den överenskommelse om Internet governance principles och rekommendationer dess ministerråd fastslog 2011.

Strategin baseras på sex huvudsakliga mål:

 • protecting the internet’s universality, integrity and openness;
 • maximising rights and freedoms for internet users;
 • advancing data protection and privacy;
 • enhancing the rule of law and effective co-operation against cybercrime;
 • maximising the internet’s potential to promote democracy and cultural diversity;
 • protecting and empowering children and young people.

Strategin handlar om ett 40-tal konkreta åtgärder.

Berec inventerar traffic management

Det europeiska samarbetet mellan regulativa myndigheter för telefoni och internetaccess – Berec – har i mars presenterat en preliminär rapport angående förekomsten av så kallad traffic mangement i Europa.

I generella termer kan Traffic management beskrivas som en metod för att prioritera viss internettrafik framför annan trafik. Beroende på perspektiv kan sådan hantering också kallas trafikdiskriminiering.

Den positiva beskrivningen av sådan hantering skulle kunna vara exemplet att internetleverantörer prioriterar Youtube-trafik framför e-brev för att på så sätt säkra ett strömmande flöde vid t.ex. nedladdning av video.

Den negativa beskrivningen av sådan hantering kan exempelvis vara att teleoperatörer stryper telefoni via IP, för att sådan trafik konkurrerar med företagets andra tjänster och intäkter från telefoni.

Enligt rapporten har 400 internetleverantörer svarat på Berecs rapport. I sina preliminära slutsatser meddelar BEREC att man funnit en stor variation av tillämpningar av traffic management.

Brittiska parlamentet talar balansen mellan integritet och yttrandefrihet

Storbritannien har under de gångna åren drabbats av ’affärer’ i tidningsbranschen som bland annat inbegriper olaglig telefonavlyssning, med mera. Affärerna har medfört att balansen mellan integritet och yttrandefrihet kommit att diskuteras i brittiska parlamentet.

Även om affärerna har sitt ursprung i gammelmedia, har diskussionen kommit att aktualiseras också när det gäller dominerande internetföretag. I rapporten diskuteras bland annat att stärka konsumentinflytandet när det gäller såväl gammal som ny media. I rapporten pekas Google specifikt ut som ett sådant företag som uppmanas vidta praktiska åtgärder för att skydda internetanvändarnas integritet.

SVERIGE

Stockholm Internet Forum on Internet Freedom for Global Development

Förberedelserna för konferensen som IIS är med och anordnar är i full gång. Programmet är i det närmaste klart, och mycket uppmärksamhet riktas nu mot logistiken i att få parallella seminarier på plats. Konferensen är för särskilt inbjudna men kommer att kunna följas av alla intresserade via livesändningar. Läs mer om programmet på http://www.stockholminternetforum.se/.

Eurodig 2012 – who makes the rules on the internet

Konferensen European Dialogue on Internet Governance sker i Folkets Hus , Stockholm, den 14-15 juni. PTS är värd för evenemanget. Fyra förkonferenser kommer att ordnas av Statens Mediaråd, Sida, European Youth Forum, respektive Euralo. 71 inkomna förslag till sessioner och workshops bearbetas nu i programkommittén. Under de närmaste veckorna läggs programmet ut på www.eurodig.org.

Ändrade affärsmodeller för internetåtkomst i de mobila näten

Det kommer allt fler symptom på att det stökas om i affärsmodellerna för internetaccess i de mobila näten. Som redovisats tidigare har TeliaSoneras tidigare aviserat att den egna tjänsten röstsamtal ska skyddas genom att så kallade VOIP-samtal via andra tjänstetillhandahållare ska blockeras (läs: Skype, Viber med flera). I mars gjorde företaget ett förnyat medialt utspel om denna förändring genom ett pressmeddelande.

Teliasonera har aviserat att man aktivt kommer att spärra möjligheten till IP-telefoni i vissa abonnemang för internetåtkomst. Att IP-telefoni begränsas i näten är i sig inte någon nyhet. Även om planerna för de kommande affärsmodellerna har diskuterats länge i branschen har uttalandet fått stor respons. Att operatörerna nu på allvar tar höjd för en expansion av 4G/LTE-näten är troligtvis en viktig förklaring till uppmärksamheten i frågan.

Det är inte riktigt uppenbart varför TeliaSonera gör sig besväret att i ett pressmeddelande avisera något som egentligen inte är en nyhet, men möjligtvis vill man få en tyst accept av strategin från den dominanta ägaren, och tillika regulatorn staten. Teliasoneras utspel har kommit att ge medial uppmärksamhet också i Finland.

IT-minister Anna-Karin Hatt kritiserar utspelet och hotar med PTS ifall operatörerna går över gränsen för blockering på nätet..

HD om Piratebay-målet

Högsta domstolen beslutade i februari att inte pröva Pirate-Bay-målet. Sajten TorrentFreak meddelade att thePirateBay flyttade från toppdomänen .org till toppdomänen .se. I början av mars var polis och åklagare i kontakt med webbhotellet Binero för att få tag på uppgifter om registranten. Utredning pågår.

E-delegationen remitterar återanvändning av offentlig sektors information

E-delegationen har lämnat en öppen remiss rörande sin ”Vägledning för återanvändning av information”. Remissen skulle ha kommit in senast 26 mars.

Obligatorisk rapportering av IT-incidenter

Computer Sweden bekräftar planerna från Försvarsdepartementet och Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att etablera en obligatorisk IT-incidentrapportering. Som artikeln är planerna allt annat än nya, men tycks ha fastnat i den administrativa hanteringen på Försvarsdepartementet.

PTS stänger telepriskollen

PTS aviserade i mars att man kommer att stänga tjänsten telepriskollen. I stället ska myndigheten själv i högre utsträckning än tidigare ställa krav på operatörernas information till sina kunder.

KALENDARIUM

 • FN: Human Rights Council (HRC) 27/2-23/3, Genève
 • FN: ITU: WG WCIT förmöte 1: 27-29 februari
 • RGIG: – Referensgrupp för Internet Governance, 6 mars, PTS i Stockholm
 • ICANN 43 (San Jose, Costa Rica) 11-16 mars 2012
 • ICANN – sista dag för ansökan om nya toppdomäner, första omg. 12 april
 • Stockholm internet Forum on Internet Freedom for Global Development (SIF12) 18-19 april 2012 (Twitter: #fxinternet)
 • Internet Society (ISOC) fyller 20 år (INET), Genéve, 22-24 april 2012
 • FN: ITU: WG WCIT förmöte 2: 23-25 april
 • Finnish Internet Forum 25 april
 • FN: MAG, Genève, maj 2012 (?)
 • FN: WSIS Forum 14-18 maj , Genève
 • FN: CSTD 18 maj: 15:e Konsultation om ’Enhanced cooperation., Genève
 • FN: CSTD: 21-25 maj, ordinarie CSTD-möte, Genève
 • Eurodig 2012 (Stockholm) 14-15 juni 2012
 • .Nxt konferens om nya toppdomäner, London 20-22 juni 2012
 • FN: ITU: WG WCIT förmöte 3: 20-22 juni
 • ICANN 44, Prag, Tjeckien 24-29 juni 2012
 • FN ECOSOC juli:
 • MAG, Genève, september 2012 (?)
 • Internet Governance Forum (IGF), Baku, Azerbadjan, 6-9 november 2012
 • WCIT Dubai, 3-14 december 2012

FÖRDJUPNING – Händelser under den gångna vintern

Upphovsrättsindustrins strategi för mellanhänder

Vintern 2011-2012 har vi sett tydliga symptom på den globala s.k. upphovsindustrins strategi att förhindra olovlig kopiering av immateriella värden genom att angripa mellanhänder (intermediaries).

I internationella internetsammanhang har diskussionen dominerats av diskussionerna om de amerikanska lagförslagen SOPA, PIPA etc. Lagförslagen var produkter av amerikanska lobbyister, och lotsades mycket hastigt igenom den amerikanska byråkratin.

I Europa och USA ser vi ett växande antal exempel på hur domstol beordrar nedstängning av domännamn, med motiveringen att de bidrar till illegal spridning av digitalt innehåll. Det betyder att registryn som exempelvis .SE .BE, .NL, och .FI kommit att ingå i skaran av sådana intermediaries. Även ICANN har åtagit sig att i utökad utsträckning förhindra publiceringen av sådant innehåll.

Tidigare insatser har i första hand fokuserat sin reglering av digitalt innehåll mot internetleverantörer som har en kundrelation med den slutliga internetanvändaren (s.k. ISP:er). Det nya är alltså att även infrastrukturleverantörer som registryn i ökande utsträckning blivit instrument i ovanstående strategi för blockering. Denna utveckling strider mot grundläggande värden om användarnas integritet formulerade av Information Society (ISOC), en organisation där IIS har sitt värdemässiga ursprung.

Skyddet av integriteten och dess eventuella baksidor

I såväl den amerikanska Senaten som i EU-kommissionen har det presenterats vitböcker/strategier för lagstiftning om individers integritet på nätet. Det handlar om möjligheten för individer om ’rätten att bli glömd på internet’, dvs. att kunna styra sin digitala självbild.

En sådan retoriskt elegant ’rättighet’ har givetvis en mer komplicerad baksida. För att kunna styra över mitt personliga innehåll på nätet behöver någon därmed också logga, eller på andra sätt registrera all information om just min persona. Svårigheten ligger i såväl offentliga aktörers som privata bolags insamlande av data.

EU-kommissionen och en cybersäkerhetsstrategi för informationssamhället

Som nämnts ovan börjar det bli tydligt att EU-kommissionen har planer på en eventuellt reglering av internets infrastruktur genom direktiv. Under tredje kvartalet 2012 kommer innehållet bli offentligt, meddelar IT-kommissionär Kroes.

EU-kommissionens planer handlar om ifall, och i sådana fall hur, man ska reglera ett stabilt och säkert internet i unionen. Det är oklart varifrån initiativet egentligen kommer. Under senvintern har kommissionens planer stötts och blötts också i det svenska regeringskansliet. Diskussionen handlar om hur Sverige ska se på en sådan reglering av ett stabilt och säkert internet. Initiativet kan komma att bli en för internet mycket viktiga fråga.

 • Man kan å ena sidan tänka sig en reglering som begränsas till en teknisk diskussion om internet som hård infrastruktur (säkerhet i betydelsen stabilt internet).
 • Sverige kan å andra sidan i Bryssel föra resonemang om IT-säkerhet i en vidare betydelse, dvs. inklusive skyddet av Innehållet på internet (säkerhet i betydelsen skyddet av användarnas Integritet resp. skyddet av yttrande- och informationsfrihet).
 • En tredje viktig komponent i sådana diskussioner är rimligtvis unionens medlemsländers intressen av att utifrån försvarsmaktens intressen hålla sig med ett vapenslag som tillgodoser behovet av s.k. cyber-security (säkerhet i betydelsen försvar mot terrorister).

Unionen har med andra ord att summera på vilken ledd limpan cybersäkerhet ska skäras. Det är t.ex. uppenbart att Kroes i sitt tal också riktar sin retorik gentemot andra europeiska kommissionärer, med sin uppfattning av hur denna reglering ska ske. Vad förslagen ska innebära i praktiken har bara börjat diskuteras.

Det är under alla omständigheter oroväckande att Kroes jämställer definitionen av internet med en samhällskritisk infrastruktur i likhet med vatten, el osv., eftersom det är kardinalargumentet för statlig kontroll över såväl infrastruktur som innehåll på internet.

Vidare skissar hon på en ordning med långtgående myndighetskontroll över infrastrukturen. Kroes är rimligtvis den Kommissionär som har störst intresse av att försvara det civila samhällets intressen i det politiska spektrumet. Om t.o.m. hon har långtgående statlig reglering för ögonen kan detta förslag komma att bli ett allvarligt hot för ett öppet internet i betydelsen användarnas integritet.

Det är en illa dold fördom att förslag till reglering av internet som använder sig av prefixet Cyber-security alltid initieras av militära intressen eller försvarsministerier. Det ligger s.a.s. i den retoriska traditionen att försvarsministerier fortfarande använder prefixet cyber. I fortsättningen av denna konspirationsteori ligger att det är militär säkerhet som definierar Kommissionens planer, något som ofta visar sig stå i rakt motsatt intresse till den definition av internet-säkerhet som det civila samhället önskar se.

Med foliehatten på huvudet kan man t.o.m. föreställa sig att det forcerade EU-samarbetet drivs av viljan att via EU-samarbetets första pelare reglera sig till kontrollen över nätet. En militär definition av cybersäkerhet är förpassad till svagare grund för reglering, och vill därför helt enkelt ha access och genväg till lagstiftningen i unionen.

ICANN och IANA-funktionen

IANA-funktionen handlar grovt tillyxat om kontrollen över IP-adressallokering och kontrollen över domännamnsssytemet.

ICANN har innehaft rätten att driva IANA-funktionen sedan organisationen bildades.

Den amerikanska motsvarigheten till Post- och telestyrelsen (NTIA) har tidigare meddelat att man ska förnya den upphandling som idag används för att styra den amerikanska statens kontroll över IANA-funktionen.

Myndigheten NTIA meddelade i mars att man ställer in upphandlingen. Tolkningen var att upphandlingen ställdes in eftersom det inte fanns någon part som uppfyllde de kriterier för drift av IANA-funktionerna som NTIA formulerat.

Senare meddelade NTIA sin avsikt att återuppta upphandlingen vid ett senare tillfälle, och att det redan löpande avtalet med ICANN förlängs till sista september 2012. Detta är den andra förlängningen av det befintliga avtalet. Enligt ursprungliga planer skulle upphandlingen förnyats sista september 2011.

Nya toppdomäner

Vilka som ansökt om ny toppdomän offentliggörs av ICANN 30 april. I skrivande stund vill ICANN inte berätta hur många nya toppdomäner som efterfrågas. Man meddelar att 839 personer registrerats i ansökningssystemet (TAS) vilket betyder att det minst kommer att ansökas om 839 nya toppdomäner. Eftersom varje ansökan kostar 135 000 US dollar bör ICANN i denna omgång minst ta in 113 miljoner US dollar till kassan. Varje registrerad person i TAS kan söka om max 50 toppdomäner, så det teoretiska taket (i skrivande stund) är knappt 42 000 nya toppdomäner.

I Sverige har än så länge endast Stockholms kommun öppet aviserat att de söker om ny toppdomän. Flygkoncernen Scandianavian Airline Systems (SAS) aviserade sin närvaro på en amerikansk konferens om nya toppdomäner, men uteblev helt sonika från sin presentation. Det finns en uppenbar intressekonflikt i programvaruföretaget SAS och flygbolaget SAS, och eftersom ansökan om en generisk toppdomän kan komma att leda till auktionsförfarande, är det möjligtvis klokt för ett företag att inte avisera sina avsikter alltför öppet i detta skede.

Veckan 12-16 mars pågår ICANN 43 i Costa Rica. En av huvudfrågorna är även fortsättningsvis processen att sjösätta nya toppdomäner.

På mötet presenteras begreppet ’Batching’, dvs. kriterier för den urvalsprocess där man ska göra urval av de toppdomäner ICANN anser mest lämpliga, och den prioritetsordning med vilken de förs in i internets rotzon.

I arbetet med nya toppdomäner har termen Batching en central betydelser. Enligt Domain incite ska batching-processen tolkas såhär:

 • Efter 30 april kommer sökande om nya toppdomäner att ombes att välja en tidpunkt (datum och klockslag) för vidare urval.
 • Sökande anmäler denna tidpunkt genom registrering i ansökningssystemet TAS. Ju närmare ansökningstidpunkten sökande trycker på sänd in (i mikrosekunder räknat), desto högre prioriteras deras ansökan i just deras batch/omgång av ansökningar. Ändamålet med övningen är att göra urval bland de sökande, så att man kan sålla fram de företag som har den –mest exakta- och därmed bästa tekniken. Detta urvalsprogram görs sedan i de fem världsdelarna för att säkra en geografisk spridning.
 • Därmed säger man också nej till ett urvalsförfarande baserat på lottning eller annan slump.

Att kriterier för batching presenteras såhär sent kritiseras av såväl EU-kommissionen som en koalition för online accountability. ICANN har presenterat en detaljerad beskrivning av hur Batching ska gå till här.

ICANNs byte av VD

Det har blivit allt mer uppenbart att Rod Beckstrom resignerat från sin roll som VD för ICANN. Rekrytering av ny VD pågår.

Under vinterns hearings i den amerikanska senaten var det i stället senior vice president Kurt Pritz i ICANN staff som agerade som de-facto-VD för ICANN. Han gjorde det genom att dra hela frågan om nya toppdomäner, genom att delta i senatens utskottsutfrågningarna och utåt agera för ICANNs räkning.

Till ICANN 44 i Prag i juni ska en ny VD för ICANN vara på plats. Det kommer därmed mycket snart vara klart vem det blir.

Läs mer om: styrningen av internet