Januari 2012

Här hittar du en sammanfattning av vad som hänt rörande internets styrning i januari 2012. Nyhetsbrevet är framtaget av .SE:s policyrådgivare Staffan Jonson.

Innehåll

Globalt

 • SOPA – Stop Online Piracy Act
 • Twitter filtrerar lokalt – 1 – 0 till nationalstatens reglering av nätet
 • ACTA går i mål?
 • Google ändrar villkoren för användande av företagets tjänster
 • FN diskuterar IGF:s framtid
 • World Radiocommunication Conference 2012
 • Indien – Filtrering av innehåll på internet till högre instans
 • Unitar

Europa

 • EU-kommissionen söker synpunkter om elektroniska betalningar
 • Rätten att bli glömd på nätet – kontrollen över data
 • Roaming i Europa – datatrafik till hemmapriser
 • EU-kommissionen och ICANN – nya toppdomäner och globala affärsmodeller för domännamn

Sverige

 • Stockholm internet Forum on internet Freedom for Global Development
 • Eurodig 2012

Korta notiser

Offentlig sektors information

Globalt

SOPA – Stop Online Piracy Act

Även i januari fortsatte en internationellt mycket intensiv debatt om det paket av amerikansk lagstiftning som allmänt kallas SOPA. Många av ’de stora’ tjänsteleverantörerna på internet manifesterade sitt motstånd mot initiativet. Exempelvis släckte den engelskspråkiga grenen av Wikipedia sin tjänst under 24 timmar i protest mot förslaget.

I januari bekände Obama-administrationen färg. I svaret meddelade man bland annat:

”While we believe that online piracy by foreign websites is a serious problem that requires a serious legislative response, we will not support legislation that reduces freedom of expression, increases cybersecurity risk, or undermines the dynamic, innovative global internet.”

Obama-administrationens utspel gav också till synes en snar effekt. En senator meddelade snart att han tänkte backa från den lagtekniska metoden att använda DNS som instrument för att filtrera nätet. En annan av initiativtagarna till lagförslagen backade särskilt från den del av förslaget som handlar om att filtrera innehåll på internet via domännamn.

Förslagen har nu dragits tillbaka.

IIS har sammanställt en FAQ om SOPA, du kan läsa den här.

Twitter filtrerar lokalt – 1 – 0 till nationalstatens reglering av nätet

Twitter meddelade i januari att man decentraliserar möjligheten att filtrera dess innehåll. Tidigare var man tvungen att ta bort oönskat innehåll (’tweets’) globalt. Twitter öppnar nu för att innehåll ska kunnas ta bort också lokalt, till exempel i ett land. Twitter meddelar själva att man tydligt kommer att markera när/var en tweet tagits bort på grund av sitt innehåll.

Twitters beslut är en anpassning till nationalstaternas struktur, i det att tjänsten tekniskt anpassas för att kunna hantera krav från exempelvis enskilda länders reglering.

ACTA går i mål?

ACTA är ett internationellt mellanstatligt flerpartsavtal som syftar till att förhindra olovlig spridning av upphovsrättsskyddat material. Diskussionerna började 2007. Avtalet har i januari signerats av EU i en särskild ceremoni i Japan. Det är nu upp till nationelal parlament att ta ställning till avtalets innehåll.

ACTA har kritiserats för att skapa regler utan politisk insyn för de som berörs av avtalet. I december läckte flera regeringar innehållet till en bredare krets. internet Society, ISOC, har nyligen tackat de regeringarnas agerande, och uppmanar andra regeringar att offentliggöra innehållet i avtalet.

I Sverige uppmärksammade vi på IIS ACTA-avtalet i november 2009 och på nytt häromdagen. Eventuellt diskuterades frågan i ett bilateralt möte mellan förra IT-ministern Åsa Torstensson och den amerikanska regeringen kort därefter. Sedan dess har Beatrice Ask dels meddelat att ACTA-avtalet inte medför åtaganden som kräver ändring av svensk lag och dels meddelat att ACTA medför lagändring.

EU-parlamentets särskilde rapportör för ACTA har nyligen sagt upp sin roll i protest mot hur ACTA hanterats. EU-Kommissionens argumentation i frågan finns här. Den som vill fördjupa sig i ACTA kan ta del av Europa-parlamentets studie om ACTA.

Google ändrar villkoren för användande av företagets tjänster

Google har i januari meddelat att man reviderar villkoren för att använda företagets tjänster. Enligt företaget konsoliderar man ett stort antal enskilda användaravtal (särskilt då privacy policy) för respektive tjänst, till ett enhetligt avtal för många tjänster. I ett 13 sidor långt brev svarar företaget oroliga ledamöter i den amerikanska kongressen.

FN diskuterar IGF:s framtid

I januari träffades CSTDWG (Commission on Science and Technology for Development,en underorganisation till FN:s body of Economic and Social Council) i ett tvådagarsmöte för att bestämma hur utvecklingen av internet Governance Forum ska ske. Rapporter från mötet sker bland annat  i twitter-format eftersom mötet inte är öppet för allmänheten. Twitter-rapporterna vittnar om en konstruktiv ton under mötets första dag, något som förbyttes i en mer pessimistisk ton då mötet kom till frågor om IGF:s fortsatta finansiering under dag två.

World Radiocommunication Conference 2012

I januari och februari hålls World Radiocommunication Conference 2012 (WRC-12) i Geneve. Konferensen diskuterar det internationella avtal som reglerar användningen av radiospektrum. Den internationella fördelningen av spektrum är betydelsefull för åtkomst till internet via handhållna prylar et cetera.

Till skillnad från åtkomst till internet via tråd, så är åtkomst till internet via spektrum en knapp resurs. Radiospektrum kan bara förmedla en begränsad volym data. Det finns också en stor potential i global samordning av spektrumfördelning till olika tjänster, så att frekvenserna nyttjas likadant globalt, där det är möjligt.

I jämförelse med den globala tillväxten av antalet smartphones världen över, framstår den globala regleringen av spektrum närmast som om den står stilla. Diskussionen om spektrumallokering har i sin tur stor betydelse för den tekniska interoperabiliteten mellan handhållna enheter, något som i sin tur kan antas påverka priset på de flesta prylar som kommunicerar trådlöst.

Indien – Filtrering av innehåll på internet till högre instans

Som ZDNet meddelar stiftades förra året en lag i Indien som gör tillhandahållare av internet-tjänster ansvariga för det innehåll som publiceras på internetanvändarnas sajter. 21 företag i Indien har ombetts att filtrera bort oönskat innehåll på internet av en domstol.

Unitar

FN:s United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) och FN:s Institute for Training and Research (UNITAR) höll tillsammans med ITU i januari en konferens om Cybersecurity and Cybercrime.

Europa:

EU-kommissionen söker synpunkter om elektroniska betalningar

I januari beslutade EU-kommissionen om en så kallad grönbok för elektroniska betalningar.

Grönboken analyserar dagens situation i EU, och söker identifiera vilka hinder som återstår för att betalningssystemet i EU ska kunna bli ännu effektivare. Det handlar exempelvis om hur och vilka aktörer som ska kunna förmedla betalningstjänster, betalningstjänsternas säkerhet, vad de faktiskt kostar, med mera. 11 april vill Kommissionen senast ha synpunkter.

Rätten att bli glömd på nätet – kontrollen över data

EU-kommissionen har i januari tagit ett nytt initiativ till rätten att bli glömd på nätet. Frågan handlar bland annat om individers möjlighet att kontrollera data om sig själva, och då särskilt möjligheten att kunna radera personlig data. BBC rapporterar att initiativet framför allt syftar till att hjälpa tonåringar att kontrollera sitt sociala anseende på nätet.

Enligt uppgifterna ska ändringen av lagstiftningen medföra en värdeförskjutning, från nuvarande utformning av direktivet som talar om en princip om minimering av data, till att förklara individens kontroll över egen data som en rättighet. Förslaget ska enligt Kommissionen tillförsäkra internetanvändare att kunna ge sitt uttryckliga samtycke till datainsamling, att personlig data ska kunna flyttas mellan tjänster, men också att den ska kunna raderas. IT-kommissionär Nellie Kroes beskriver förslaget som användning av principerna för transparens, rättivsa, och användarnas kontroll över sina personliga uppgifter.

Vivianne Reding argumenterar i ett tal att lagstiftningen kommer att underlätta också för företag genom att de får ett europeiskt regelsystem, i stället för 27 nationella, att det med förslaget etableras tydliga regler för internationell överföring av data, och att det skapar regler för företags hantering av data.

En annan del av lagstiftningen handlar om att etablera en skyldighet för företag att så snart som möjligt anmäla om en tjänst blivit hackad, och att utsatta därmed inom 24 timmar får reda på att exempelvis deras lösenord blivit knäckta.

Lagtekniskt är initiativet en revision av Dataskyddsdirektivet från 1995. Kommissionen har inventerat en FAQ runt vilka effekterna av det ändrade direktivet blir.

Roaming i Europa – datatrafik till hemmapriser

I Europaparlamentet har Gunnar Hökmark, Europaparlamentets rapportör för spektrumpolitik, argumenterat mot befintliga affärsmodeller för roaming av mobil data-trafik. I grova drag innebär hans lagförslag att Europa ska behandlas som ett affärsområde för förmedling av datatrafik, i stället för nuvarande modell, med 27 olika debiteringszoner.

Konkret innebär förslaget att en svensk konsument ska kunna koppla upp sig mot nätet i Tyskland men till en lokal taxa, i stället för att trafiken förmedlas via Sverige.

EU-kommissionen har tidigare diskuterat en annan metod för att få ner konsumentpriserna för telefoni och data-trafik inom unionen. EU:s förre IT-kommissionär Vivianne Reding ledd unionen in på en reglering genom pristak för telefonsamtal, och har senare också argumenterat för pristak per Mb internettrafik.

Nya toppdomäner och globala affärsmodeller för domännamn

Som meddelats tidigare har ICANNs vd Rod Beckstrom kontaktat EU-kommissionen angående nya toppdomäner. EU har i ett brev fortsatt diskussionen om en av stötetstenarna i relationen mellan regeringarnas rådgivande organ (GAC) och ICANN.

Brevet diskuterar särskilt affärsmodeller för nya toppdomäner och vertikal integration, det vill säga frågan om kommersiella aktörer ska kunna vara ’registry’ och ’registrar’ på samma gång. ICANN:s styrelse har tidigare agerat svajigt i sin syn på vertikal integration. Regeringarnas rådgivande organ (GAC) har till ICANN motsatt sig sådan vertikal integration eftersom det skulle försämra konkurrensen i marknaderna för domännamn.

Sverige:

Stockholm internet Forum on internet Freedom for Global Development

Planerna på att hålla ett Stockholm internet Forum on internet Freedom for Global Development i 18-19 april 2012 har bland annat konkretiserats genom webbplatsen stockholminternetforum.se och genom ett första utskick av inbjudningar. IIS är en av medarrangörerna till evenemanget.

Eurodig 2012

I januari hölls ett tvådagarsmöte med den inre krets som planerar och förbereder Eurodig i Stockholm 2012. Ett sjuttiotal förslag till seminarier har kommit in till sekretariatet. Som framgår av listan över förslagen är de av varierande konkretion.

Korta notiser

 • Redan i oktober beslutade regeringen i ett direktiv till en särskild utredare som ska se över den så kallade registerlagstfitningen. Utredningen syftar till att skapa rättsliga förutsättningar för en mer effektiv e-förvaltning. Utredningen är intressant, dels därför att den diskuterar den enskildes integritet, och dels därför att den diskuterar allmänhetens insyn i offentlig verksamhet.
 •  I januari arrangerade Almega IT-företagen tillsammans med ett flertal parter ett seminarium i riksdagen under parollen ”Seizing the digital opportunity”. Seminariet diskuterade kostnader av bristfällig reglering i Europa, upphovsrättsfrågor, betydelsen av digitalt innehåll för ekonomisk tillväxt, med mera. Seminariet sammanfattas här.
 • Bredbandsskatt? – Ordföranden i riksdagens kulturutskott, Berit Högman (s) har föreslagit införandet av en bredbandssskatt i Sverige. I SvD Bemöter två moderata riksdagsledamöter förslaget i en debattartikel.

Offentlig sektors information

I det så kallade PSI-direktivet ställer EU-kommissionen upp regler för vem som ska ha rätt att vidareutnyttja information från den offentliga sektorn, och under vilka villkor. Sverige var ett av de sista länderna i unionen att införa direktivet i svensk lagstiftning, och EU-kommissionen har redan i december 2011 presenterat en revision av direktivet.

Konkret handlar frågan om vem som ska få ta del av information i offentliga databaser som samlats in för andra ändamål. Kritiker brukar konkretisera och exemplifiera genom att peka på SMHI:s väderdata, datan i finansdepartementets och ekonomistyrningsverkets statsbudget, eller Lantmäteriets fastighetsdata. Framtagningen av sådan data finansieras genom skattemedel, men när enskilda eller företag vill återanvända sådan data till andra elektroniska tjänster, tar myndigheterna betalt för samma data.

EU-kommissionen har nyligen startat en översyn över PSI-direktivet, och föreslår justeringar eftersom man anser att vissa länder brister i tillämpningen. Regeringen har nu övervägt Kommissionens förslag till ändring av PSI-direktivet, och i en faktapromemoria meddelat Riksdagen sin syn på Kommissionens förslag.

I promemorian motsätter sig regeringen framför allt förslaget att avgiften för att vidareutnyttja offentlig data ska baseras på marginalkostnadsprissättning. Regeringen motsätter sig också att en oberoende kontrollmyndighet ska ha befogenhet att överpröva andra myndigheters beslut om avgift.

Riksdagens finansutskott vrider sig också i kraven från EU-kommissionen. Utskottet välkomnar visserligen sakfrågan att tillgängliggöra offentlig information, men menar att detta är ett beslut som ska fattas nationellt (inte på gemensam nivå).

Som exempel begär ekonomistyrningsverket 50 000 kronor i avgift för att förmedla redan insamlad data från 2010 års statsbudget, enligt principen om självkostnad.

Kalendarium

 • MAG (FN) 14-16 februari 2012, Genève
 • ICANN 43 (San Jose, Costa Rica) 11-16 mars 2012
 • Stockholm Forum in internet Freedom for Global Development (SIFF) 18-19 april 2012
 • internet Society (ISOC) fyller 20 år (INET), Genéve, 22-24 april 2012
 • Eurodig 2012 (Stockholm) 14-15 juni 2012
 • .Nxt konferens om nya toppdomäner, London 20-22 juni 2012
 • ICANN 44, Prag, Tjeckien 24-29 juni 2012
 • internet Governance Forum (IGF), Baku, Azerbadjan
 • WCIT Dubai, 3-14 december 2012