Gör en ansökan

ATF för toppdomänen .se administreras av WIPO (ansökan, svar och beslut) sedan den 26 juni 2017.

http://www.wipo.int/amc/sv/domains/cctld/se/index.html

Vad ska jag tänka på innan jag skickar in ansökan?

Du ska tänka på att det finns särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska nå framgång med din ansökan och få domännamn överfört till dig eller avregistrerat.

Samtliga av följande tre kriterier måste vara uppfyllda för att du ska vinna framgång, det gäller även vid påskyndat förfarande:

 • Du måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige;
 • den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet;
 • den som nu innehar domännamnet ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Innan du gör en ATF-ansökan, läs igenom paragraf 7 i IIS Registreringsvillkor som behandlar ATF, samt läs noga igenom dokumentet Förfaranderegler för ATF, som är det dokument som styr hur tvistlösningen går till.

Ansökningsblankett och tips på hur du fyller i ansökan hittar du här: http://www.wipo.int/amc/sv/domains/cctld/se/index.html

Fyll i ansökan

Innan du skickar in din ansökan om ATF kan du stämma av att den är komplett enligt punkterna nedan. Skicka in en komplett ansökan redan från början, eftersom det finns begränsade möjligheter att komplettera i efterhand. Observera att ATF är ett helt och hållet skriftligt förfarande och den bevisning du har åberopat i din ansökan är det som tvistlösaren kommer att bedöma och basera sitt beslut på.

 • Innehåller ansökan uppgifter om sökandens namn, person-, organisationsnummer eller motsvarande, post och e-postadress samt telefonnummer?
 • Innehåller ansökan uppgifter om domännamnsinnehavaren? Du hittar innehavarens kontaktuppgifter genom att söka på domännamnet i IIS whois-tjänst https://www.iis.se/domaner/free/ och klicka på innehavarens kontakt-ID. För privatpersoner syns inga personuppgifter, om innehavaren är en privatperson fyller du istället i det kontakt-ID som syns.
 • Har du uppgett om ärendet ska prövas av en eller tre tvistlösare? Om du som sökande vill att ansökan ska prövas av tre tvistlösare, så väljer du en tvistlösare utifrån listan på https://www.iis.se/domaner/atf/gor-en-ansokan/tvistlosare-och-kostnader, och fyller i dennes namn på ansökningsformuläret. Innehavaren får sedan göra sitt val av tvistlösare, och slutligen utser IIS den tredje tvislösaren, vilken även kommer att bli ordförande i ärendet.
 • Har du uppgett i ansökningsblanketten om du vill ha påskyndat förfarande om innehavaren inte besvarar ansökan?
 • Allt material ska vara skriftligt. Ansökan får inte till exempel innehålla länkar, ljud- eller film-filer.
 • Innehåller ansökan uppgifter om vad som yrkas i förfarandet och grunden för detta? Försök att utförligt beskriva vad som hänt och hur du och innehavaren agerat.
 • Innehåller ansökan uppgifter om vilken bevisning som åberopas och hur du avser att styrka denna? Exempel på bevisning kan vara kopia på registreringsbevis från Bolagsverket eller kopia på varumärkesregistreringsbevis som kan styrka kravet på du har en rättighet med rättsgrund i Sverige. Ytterligare exempel är utskrivna skärmdumpar från innehavarens och din egen webbplats som kan användas för att styrka att innehavaren använt eller registrerat domännamnet i ond tro och att innehavaren inte har något berättigat intresse till domännamnet.
 • Bilagorna ska bifogas ansökan.
 • Har korrekt ansökningsavgift betalats in? Glöm inte att ange vilket domännamn som betalningen gäller! Läs mer om olika kostnader för privatpersoner, småföretag, övriga juridiska personer m.fl. under ”Tvistlösare och kostnader”. Observera att om du som sökande representerar ett småföretag måste du visa att företaget faller inom just denna kategori.  Med småföretag avses företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 18 miljoner kronor per år.
 • Glöm inte att betala full avgift enligt regler för vanlig ATF, även om du vill ha påskyndat förfarande om innehavaren inte besvarar ansökan.
 • Har du kryssat i yrkande om överföring eller avregistrering? Observera att ett yrkande om avregistrering av domännamn i praktiken betyder att domännamn (vid framgång) kommer att deaktiveras och därefter avregistreras. När domännamnet avregistrerats blir det på nytt tillgängligt för nyregistrering.

Ansökningsblankett och adress

Om du har ytterligare frågor om ATF, kan du skicka e-post till arbiter.mail@wipo.int eller ringa +41 22 338 8247.

Observera att ansökan ska skickas som PDF via e-post till domain.disputes@wipo.int.

Under svenska helgdagar, inklusive helgdagsaftnar samt dag efter Kristi himmelfärdsdag, har IIS ingen möjlighet att behandla ATF-ärenden. Notera även att mellan den 25 mars och 28 oktober 2018 tillämpas sommartid i Sverige, vilket innebär att tiden flyttas fram en timme (UTC+2).

Läs mer om: ATF, domäner