Gör en ansökan

Från och med den 26 juni 2017 administreras ATF för toppdomänen .se av WIPO (World Intellectual Property Organization).

http://www.wipo.int/amc/sv/domains/cctld/se/index.html

OBS: Att ATF för toppdomänen .se sköts av WIPO innebär alltså att ansökan, svar och beslut kommer att administreras via WIPO från och med den 26 juni 2017. I övrigt sker inga förändringar av förfarandet. 

ATF är en enkel och snabb process för alla som anser att deras rättighet (till exempel varumärke eller firma) felaktigt har registrerats som domännamn av någon annan. Alla med en rättighet kan ansöka om att inleda ett ATF-ärende.

Flera varumärken kan ha samma lydelse, men omfatta olika varor och ha olika innehavare. Det är dock bara en person som kan få domännamnet. Det är alltid svårt att veta vad som ligger bakom en registrering av domännamn och det är inte säkert att innehavaren av din rättighet som domännamn kände till dig eller din verksamhet.

Vad ska jag tänka på innan jag skickar in ansökan?

Du ska tänka på att det finns särskilda förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska nå framgång med din ansökan och få domännamn överfört till dig eller avregistrerat.

Samtliga av följande tre kriterier måste vara uppfyllda för att du ska vinna framgång, det gäller även vid påskyndat förfarande:

 • Du måste ha en rättighet (till exempel varumärke eller firma) med giltighet i Sverige;
 • den som nu innehar domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet;
 • den som nu innehar domännamnet ska inte heller ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

Innan du gör en ATF-ansökan, läs igenom paragraf 7 i IIS Registreringsvillkor som behandlar ATF, samt läs noga igenom dokumentet Förfaranderegler för ATF, som är det dokument som styr hur tvistlösningen går till.

Titta igenom Ansökan ATF och börja samla in de argument, yrkanden och bevis som krävs (har du problem att öppna eller visa ansökan så testa att göra det i webbläsaren Safari om du har MAC och Firefox i PC, eller med gratisprogrammet Adobe Reader). Här hittar du tips på hur du ska fylla i din ansökan.

Fyll i ansökan

Innan du skickar in din ansökan om ATF kan du stämma av att den är komplett enligt punkterna nedan. Skicka in en komplett ansökan redan från början, eftersom det finns begränsade möjligheter att komplettera i efterhand. Observera att ATF är ett helt och hållet skriftligt förfarande och den bevisning ni har åberopat i er ansökan är det som tvistlösaren kommer att bedöma och basera sitt beslut på.

 • Innehåller ansökan uppgifter om sökandens namn, person-, organisationsnummer eller motsvarande, post och e-postadress samt telefonnummer?
 • Innehåller ansökan uppgifter om domännamnsinnehavaren? Du hittar innehavarens kontaktuppgifter genom att söka på domännamnet i IIS whois-tjänst https://www.iis.se/domaner/free/ och klicka på innehavarens kontakt-ID. För privatpersoner syns inga personuppgifter, om innehavaren är en privatperson fyller du istället i det kontakt-ID som syns.
 • Har du uppgett om ärendet ska prövas av en eller tre tvistlösare? Om du som sökande vill att ansökan ska prövas av tre tvistlösare, så väljer du en tvistlösare utifrån listan på https://www.iis.se/domaner/atf/gor-en-ansokan/tvistlosare-och-kostnader, och fyller i dennes namn på ansökningsformuläret. Innehavaren får sedan göra sitt val av tvistlösare, och slutligen utser IIS den tredje tvislösaren, vilken även kommer att bli ordförande i ärendet.
 • Har du uppgett i ansökningsblanketten om du vill ha påskyndat förfarande om innehavaren inte besvarar ansökan?
 • Innehåller ansökan uppgifter om vad som yrkas i förfarandet och grunden för detta? Försök att utförligt beskriva vad som hänt och hur du och innehavaren agerat.
 • Innehåller ansökan uppgifter om vilken bevisning som åberopas och hur du avser att styrka denna? Exempel på bevisning kan vara kopia på registreringsbevis från Bolagsverket eller kopia på varumärkesregistreringsbevis som kan styrka kravet på du har en rättighet med rättsgrund i Sverige. Ytterligare exempel är utskrivna skärmdumpar från innehavarens och din egen webbplats som kan användas för att styrka att innehavaren använt eller registrerat domännamnet i ond tro och att innehavaren inte har något berättigat intresse till domännamnet.
 • Är alla bilagor som styrker ansökan bifogade?
 • Har korrekt ansökningsavgift betalats in? Glöm inte att ange vilket domännamn som betalningen gäller! Läs mer om olika kostnader för privatpersoner, småföretag, övriga juridiska personer m.fl. under ”Tvistlösare och kostnader”. Observera att om du som sökande representerar ett småföretag måste du visa att företaget faller inom just denna kategori. Detta gör du genom att antingen bifoga en årsredovisning om en sådan upprättats för bolaget, eller genom att intyga på ansökan att företaget faller inom denna kategori. Med småföretag avses företag som sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 18 miljoner kronor per år.
 • Glöm inte att betala full avgift enligt regler för vanlig ATF, även om du vill ha påskyndat förfarande om innehavaren inte besvarar ansökan.

Hur ska en ansökan om ATF vara utformad?

Det finns en Ansökan ATF som ska fyllas i (har du problem att öppna eller visa ansökan så testa att göra det i webbläsaren Safari om du har MAC och Firefox i PC, eller med gratisprogrammet Adobe Reader). Följ checklistan ovan. Det viktigaste att tänka på är att man kontrollerar att samtliga förutsättningar avseende rättighet med rättsgrund i Sverige, ond tro och berättigat intresse har åberopats och att bevis för att samtliga dessa omständigheter är uppfyllda finns med i ansökan.

Det måste också framgå vad man vill med sin ansökan (yrkande): att domännamnet ska överföras till sökanden eller avregistreras.

ATF är ett helt och hållet skriftligt förfarande och den bevisning ni åberopar i er ansökan är det som tvistlösaren kommer att bedöma och basera sitt beslut på.

Försök att utförligt beskriva vad som hänt och hur du och Innehavaren agerat  för att ge tvistlösaren en så fullständig bild av vad som hänt som möjligt innan beslut fattas.

Observera att ett yrkande om avregistrering av domännamn i praktiken betyder att domännamn (vid framgång) kommer att deaktiveras och därefter avregistreras. När domännamnet avregistrerats blir det på nytt tillgängligt för nyregistrering.

Ansökningsblankett och adress

Observera att ansökan ska skickas som PDF via e-post.

Läs mer om: ATF, domäner