ATF Påskyndat förfarande

När man lämnar in en ATF-ansökan kan man göra ett tillval som gäller påskyndat förfarande vilket innebär en möjlighet för sökanden att få till stånd ett snabbare beslut av ärendet. Det påskyndade förfarandet tillämpas endast om innehavaren inte svarar på ansökan om ATF inom 30 dagar och därför behöver sökanden betala in full avgift som för en vanlig ATF vid ansökningstillfället. Om det påskyndade förfarandet tillämpas återbetalar IIS hela ansökningsavgiften efter att beslutet är fattat, förutom en administrativ avgift på 2 000 kronor (inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag).

Om ärendet genomförs enligt det påskyndade förfarandet kommer det att avgöras av en tvistlösare inom 10 dagar istället för inom 20 dagar. Tvistlösaren prövar samtliga rekvisit som tillämpas i ett vanligt ATF-ärende men meddelar sitt beslut endast med en kortfattad motivering.

Förfarandet

Vid ansökan om ATF ska sökanden inkomma till IIS med en komplett ansökan och i ansökningsblanketten anger sökanden om denne vill ha påskyndat förfarande om innehavaren inte besvarar ATF-ansökan inom 30 dagar.

Då det påskyndade förfarandet enbart tillämpas i de fall innehavaren inte besvarar ansökan, behöver sökanden betala in full avgift som för en vanlig ATF, i enlighet med kostnadstabellen här,  i samband med att ansökan skickas till WIPO. Om innehavaren besvarar ATF-ansökan hanteras ärendet precis som idag enligt reglerna för vanlig ATF.

Har sökanden angivit att han eller hon önskar påskyndat förfarande och om svaret från innehavaren uteblir efter 30 dagar, tillämpas reglerna om påskyndat förfarande. Ärendet överlämnas då till en tvistlösare som ska avgöra ärendet inom 10 dagar.

Samtliga rekvisit prövas

Tvistlösaren ska i sitt beslut pröva samtliga rekvisit som tillämpas i ett ATF-ärende, nämligen:

  • att sökanden har en rättighet (t ex varumärke eller firma) med rättsgrund i Sverige,
  • att innehavaren av domännamnet ska ha handlat i ond tro när han eller hon registrerade eller använde domännamnet, och
  • att innehavaren inte ska ha en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet.

För att sökanden ska kunna vinna tvisten behöver samtliga tre rekvisit vara uppfyllda.

Tvistlösaren kommer inom 10 dagar meddela sitt beslut. Av beslutet framgår om domännamnet ska överföras till sökanden, om domännamnet ska avregistreras eller om sökandens ATF-ansökan ska avslås. Viktigt att påpeka är dock att när det är ett påskyndat förfarande meddelas beslutet endast med en kortfattad motivering.

Återbetalning av avgift vid påskyndat förfarande

Då det påskyndade förfarandet enbart tillämpas i de fall innehavaren inte besvarar ansökan, behöver sökanden betala in full avgift som för en vanlig ATF i samband med att ansökan skickas till WIPO. Om svar uteblir från innehavaren efter 30 dagar, tillämpas det påskyndade förfarandet. IIS återbetalar då hela ansökningsavgiften, förutom en administrativ avgift på 2 000 kronor (inklusive moms för privatpersoner och exklusive moms för företag), efter att beslutet är fattat.

Läs mer om: ATF