EPP

EPP (Extensible Provisioning Protocol) är det protokoll alla registrarer pratar med IIS för att administrera domännamn. Tidigare har alla registryn använt egna protokoll, men sedan 2008 sker all kommunikation mellan IIS och registrarerna via EPP.

Några kanske kommer ihåg IIS mailtemplates? Det blev ohållbart att administrera i längden när antalet registryn i världen ökade avsevärt. Därför tillsatt man en arbetsgrupp inom IETF. Protokollet skapades sedan i november år 2000 av Scott Hollenbeck på Verisign och det är xml-baserat. En standard arbetades sedan fram inom IETF, 2007 kom den första fulla standarden och sedan dess har också vi på IIS använt protokollet.

Standardiserar kommunikationen

Genom EPP kan man administrera olika objekt. I dagsläget finns det definitioner specificerade för domäner (RFC5731), kontakter (RFC5733) och hostar (RFC5732). Som namnet ”extensible” antyder går det att göra tillägg till protokollet. Exempelvis finns tillägg för DNSSEC (RFC5910).

IETF håller fortfarande i processen för att utveckla EPP. Det finns flera registryn och registrarer som arbetar för att inte registryn gör egna tillägg. I stället ska så mycket som möjligt vara gemensamma tillägg och en gemensam standard för alla registryn världen över. IIS deltar aktivt i denna process.

Läs mer om EPP här.

EPP

EPP (Extensible Provisioning Protocol) is the protocol all registrars use to talk with IIS to administer domain names. Earlier, all registries used their own protocol, but since 2008, all communication between IIS and the registrars is via EPP.

Some of you might remember IIS’s mail templates? It became untenable to administer in the long run when the number of registries in the world grew considerably. Therefore, a workgroup was added through IETF. The protocol was then created in November 2000 by Scott Hollenbeck at Verisign, and it is based on XML. It has since been developed within IETF, and in 2007 the first full standard was published. Since then IIS has also used the protocol.

Standardized communication

Through EPP, one can administer different objects. Today, there are specified definitions for domains (RFC5731), contacts (RFC5733) and hosts (RFC5732). As the name ”extensible” suggests, it is possible to make additions to the protocol. For example, there are extensions for DNSSEC (RFC5910).

IETF are still managing the process for developing EPP. There are several registries and registrars that work so the registries will not make their own additions. Instead, as many as possible should be mutual additions and a common standard for all registries the world over. IIS participates actively in this process.