Bli registrar för .se-domäner

Som registrar har man ett registraravtal med IIS vilket innebär att registraren bland annat tillhandahåller följande tjänster avseende .se-domäner:

 • Nyregistrering av domännamn
 • Förnyelse av domännamn
 • Överlåtelse från en innehavare till en annan
 • Uppdatering av innehavaruppgifter
 • Uppdatering av namnservrar
 • Medverkan vid innehavares byte av registrar
 • Avregistrering av domännamn

Ansökningsavgiften för att bli registrar är 10 000 SEK exklusive moms.

Den årliga administrativa avgiften för registrarer är 10 000 SEK exklusive moms, från vilken det avräknas ett belopp baserat på registrarens nyregistreringsvolym under det gångna året, dock avräknas maximalt den erlagda administrativa avgiften. Beloppet krediteras på nästkommande års första faktura.

Registrarer som administrerar båda toppdomänerna .se och .nu betalar 16 000 SEK exklusive moms årligen totalt, och erhåller därmed ett prisavdrag om 4 000 SEK.

Ansökan om att bli registrar

Det första momentet är att företaget som vill bli registrar skickar in en ansökan som blir bedömd utifrån ett ekonomiskt och lämplighetsmässigt perspektiv.

Ansökan gör ni genom att fylla i ansökningsformuläret.

Ansökningsformuläret innehåller kontaktuppgifter samt ett antal frågor som ni ska svara på. En ansökan om att bli IIS-registrar ska bestå av:

 • Ifyllt ansökningsformulär
 • Årsredovisning eller motsvarande (bifogas med ansökan)
 • F-skattesedel eller motsvarande (utländska registrarer, bifogas ansökan)

IIS tar emot ansökan

IIS kommer att behandla er ansökan skyndsamt och återkomma till er om något i ansökan saknas eller om kompletterande information behövs. Ansökan kommer att bedömas utifrån ett ekonomiskt och lämplighetsmässigt perspektiv och kan antingen bli godkänd eller avslagen.

Ni kommer att få ett svar huruvida er ansökan blir godkänd så att processen kan fortgå eller inte. Detta svar får ni senast tio arbetsdagar från det att en komplett ansökan tagits emot. Tiden om tio arbetsdagar gäller svenska företag eftersom den ekonomiska bedömningen för utländska företag oftast tar längre tid att genomföra.

Godkänd ansökan

Om ansökan blir godkänd skickas ett e-postmeddelande med viktig information som vi vill att ni tar del av och bekräftar. När vi har fått bekräftelsen ska ni betala in ansökningsavgiften på 10 000 SEK exklusive moms, information om betalningen får ni i ett separat mejl. Observera att detta är en avgift som inte återbetalas om ni inte fullföljer certifieringsutbildningen och/eller funktionsprovet inom 3 månader. Därefter kommer IIS att skicka ut instruktioner om hur certifieringsutbildning och funktionsprov genomförs.

När proven är avklarade kommer ni att behöva skicka in två undertecknade registraravtal samt betala in den administrativa avgiften. IIS skickar ut två registraravtal för undertecknande först när ni klarat proven med godkänt resultat. När betalning har skett och avtalen har undertecknats av båda parter är ni en ackrediterad IIS-registrar.

Läs även under ”Krav för att bli ackrediterad IIS-registrar” längre ner på denna sida.

Ansökan avslås

IIS kan komma att ge avslag på er ansökan om företaget inte uppfyller de ekonomiska och/eller de lämplighetsmässiga kraven. Om ni skulle få avslag så kommer IIS att meddela detta till er snarast.

Om vi fått avslag på vår ansökan, när kan vi då ansöka igen?

Ni kan tidigast ansöka sex månader efter att IIS meddelat er om att ni fått avslag.

Krav för att bli ackrediterad IIS-registrar

Företag som klarar den ekonomiska och lämplighetsmässiga bedömningen går vidare i processen, vilket innebär att minst en medarbetare som arbetar med IIS-registreringar ska genomgå en certifiering. Företaget ska också genomföra ett funktionsprov mot IIS testsystem för EPP med godkänt resultat.

Den personliga certifieringen och funktionsprovet kan ske parallellt men måste vara genomförda med godkänt resultat senast tre månader efter att ni fått er ansökan godkänd, och IIS har skickat information om hur ni går tillväga för att genomföra proven.

För att bli ackrediterad registrar krävs:

 • Godkänd registraransökan
 • Certifieringsutbildning med godkänt kunskapsprov
 • Godkänt funktionsprov gällande EPP
 • Undertecknat registraravtal av båda parter

Certifiering och kunskapsprov

Som en del i att bli registrar kräver IIS att minst en medarbetare hos den blivande registraren genomgår certifieringsutbildning med tillhörande kunskapsprov. IIS uppmanar dock till att fler än en medarbetare certifieras. Utbildningen och provet är webbaserat och bygger på självstudier.

Kunskapsprovet består av ett antal flervalsfrågor inom olika områden som är relaterade till IIS verksamhet och verksamheten som registrar. Den som inte klarar kunskapsprovet med godkänt resultat kan göra ett nytt försök efter tre dagar. Allt studiematerial finns samlat här.

Notera att certifieringen måste vara genomförd med godkänt resultat inom tre månader efter det att IIS har skickat information om hur ni går tillväga för att certifiera er.

Funktionsprov

Funktionsprovet är en obligatorisk del i att bli registrar. Det är ett tekniskt prov för att säkerställa att registrarens system och medarbetare kan utföra registreringstjänster via EPP (Extensible Provisioning Protocol) gentemot IIS på ett korrekt sätt. Det som testas är bland annat:

 • Nyregistrering av domännamn
 • Förnyelse av domännamn
 • Uppdatering av kontaktuppgifter
 • Uppdatering av namnservrar
 • Byte av registrar
 • Överlåtelse av domännamn
 • Avregistrering av domännamn

Alla blivande registrarer måste genomföra funktionsprovet oavsett tidigare erfarenhet av EPP från andra toppdomäner eller av IIS testserver. Information om hur anmälan till funktionsprovet går till skickas till er via e-post när IIS har behandlat och godkänt er ansökan.

Notera att funktionsprovet måste vara genomfört med godkänt resultat inom tre månader efter det att IIS har skickat information om hur ni går tillväga för att utföra provet.

Testmiljö och manual för EPP

IIS tillhandahåller en testserver för EPP för alla blivande registrarer som vill förbereda sig inför funktionsprovet. För att få inloggningsuppgifter och testkonton vänligen skicka ett e-postmeddelande till registry@iis.se med följande uppgifter:

 • Ert företagsnamn
 • Ert organisationsnummer
 • Namn på er kontaktperson
 • Er e-postadress

IIS EPP-manual för .se finner ni här.

Läs mer om: .se-domäner, registrarer