Annie Machon.

Annie Machon.

Nytt projekt ska bekämpa massövervakningen

IIS har beslutat att bidra ekonomiskt till ”Code Red”, ett projekt initierat av visselblåsaren Annie Machon och Simon Davies, privacyveteran och grundare av Privacy International.

Read this blog post in English.

Nyligen var jag på en tillställning på C-Base i Berlin där initiativet ”Code Red” skulle lanseras. Initiativtagarna är Annie Machon, visselblåsare och tidigare underättelseofficer på MI-5 i Storbritannien samt Simon Davies, privacyveteran och grundare av till exempel Privacy International.

IIS har beslutat att stödja initiativet ekonomiskt i uppstartsfasen, detta för att vi tror att ett fritt och öppet internet kräver en samordnad, öppen och demokratisk motrörelse till överdriven statlig makt och massövervakning. IIS vill också öka antalet internationella samarbeten eftersom internet är ett globalt nätverk utan gränser.
Motiveringen hittar vi i stiftelsens visioner och värderingar men kanske framförallt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 12;

”Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.”

Bekämpa massövervakning

Det uttalade syftet med initiativet är att ”bekämpa institutitionaliserad massövervakning” – en ganska massiv uppgift kan tyckas och också en som många andra initiativ jobbar med. Den naturliga frågan blir då – ”Varför behövs ytterligare en organisation och på vilket annat sätt tänker den angripa problemet?” Machon och Davies fick svara på den frågan åtskilliga gånger den här kvällen i Berlin.

Utgångspunkten för Code Red och dess nödvändighet är ett antal påståenden angående massövervakningen. Som källa till påståendena hänvisar Code Red till en rapport som genomförts av 42 olika ”experter” på området i juni 2014 (där Simon Davies agerat redaktör).

  1. Utvecklingen i EU och USA (och många andra länder) post Snowden har faktiskt gått mot lagstiftning som ger staterna större möjligheter till kränkning av den personliga integriteten än tvärtom. Frankrike, Australien, Danmark, Spanien och flera andra länder har i ljuset av ett ökat terroristhot stiftat nya lagar som i rapporten kategoriseras som ”drakoniska”.
  2. Med USA, Tyskland och Storbritannien som undantag har rapporteringen i medier om Snowdens avslöjanden lyst med sin frånvaro. Det är förvånansvärt lite journalistisk aktivitet runt de enorma avslöjandena som läckts av Edward Snowden. Detta påverkar i stor grad medvetenheten om situationen och som exempel tar man upp en undersökning som visar att hela 60% av tillfrågade studenter i Rom, Italien inte känner till vem Edward Snowden är.
  3. En starkt bidragande orsak till de två ovanstående påståenden skulle kunna förklaras med att granskande media, generellt, inte har tillräckligt hög kunskap om orsakssambandet mellan, till exempel, teknik och juridiskt politiska förslag och dess konsekvenser för gemene man. Ofta har den enskilde journalisten bra kunskaper inom det ena området men har svårare att konkretisera det andra.
  4. Staterna efterlever inte sina egna lagar vad gäller visselblåsare. För att ha ett säkert, självsanerande system är vi beroende av att veta vad som pågår. Ett första steg i all problemlösning är att acceptera att det finns ett problem. Gång på gång har de som valt att träda fram trakasserats, fängslats eller misskrediterats på olika sätt – Annie Machon själv är ett exempel på detta.

Crowdsourcad bank

Självklart finns det mäktiga intressen bakom varje lagförslag men en stor del av skulden till ovanstående problem måste aktivisterna själva ta på sig menar Code Red. De olika initiativen, som verkar inom olika områden, pratar sällan med varandra – och dokumentationen de skapar är oftast skriven med ett språk som direkt riktar sig till de initierade. För att skapa en kraftfull motrörelse till massövervakningen skulle samfundet därför behöva organiseras och dokumentationen standardiseras för att förenkla rapportering, förståelse och spridning. Code Red vill skapa en ”clearingcentral” för dokumentation på området och, via sitt nätverk, standardisera innehållet för att göra det så tillgängligt som möjligt. Målet är en crowdsourcad bank av mallar och nomenklatur för att förenkla att vital information från en sida kan förstås och användas av de andra.

Vidare vill man aktivt jobba för att bli en strategisk hub där de olika organisationerna och initiativen kan samordna och samtala och därmed öka sin inverkan. Det krävs tekniska lösningar för att ge internetanvändarna verktyg för att skydda sin integritet men framtagandet av dessa verktyg skulle sannolikt bli bättre om det fanns en stor förståelse för och samverkan med den juridiska världen – på samma sätt skulle juristerna kunna öka sin inverkan om de hade möjlighet till en bra koppling till den tekniska utvecklingen på området. Nyckelordet är alltså samarbete.

För att direkt skapa en bred bas för nätverket har Code Red engagerat en rådgivningsgrupp med erfarna tekniker, aktivister, journalister, jurister och så vidare. Namn som William Binney, Bruce Schneier, Caroline Hunt, Shahzad Ahmad, Jacob Appelbaum, Cynthia McKinney och Katitza Rodriguez med flera finns i den gruppen.

Helhetsgrepp

I mitt eget arbete med att arrangera Internetdagarna träffar jag många företrädare för de olika grupperna som nämns ovan och jag har själv funderat mycket på vad som krävs för att skapa en seriös motkraft mot utvecklingen vi ser på övervakningsområdet. Jag tror att den typ av helhetsgrepp som Code Red vill försöka sig på är rätt väg att gå. Det är en kollaborativ, inkluderande och tydlig väg.

Vi kan inte bara klaga på drakoniska lagförslag – vi måste föreslå bättre lösningar och visa att de kan genomföras utan att tumma på de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter. Det kräver samlad tanke och handlingskraft. Code Red kan kanske bidra till det.

IIS välkomnar initiativet och ser fram emot bredare samtal och större samverkan inom området. För att bidra till det har vi även bett Annie Machon och Simon Davies att kurera en heldag på Internetdagarna 2015 om just dessa frågor. Programmet presenteras i augusti tillsammans med de övriga evenemangen.
Vi ses då!

”’They who can give up essential liberty to obtain a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety.'”

Benjamin Franklin

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Om bloggaren

Niklas Serén Niklas Seren ansvarar för vår årliga konferens Internetdagarna och IIS satsningar inom innovation och entreprenörsskap. Niklas har jobbat med konceptutveckling och projektledning i olika internetbolag sedan 1997 och har tidigare själv startat och drivit bolag.