Massive Open Online Courses – en väg till ett mindre elitistiskt utbildningssystem

1810, året då Humboldtuniversitetet i Berlin startade sin verksamhet, ses också som året då det moderna universitetet föddes. Universitetens och studenternas frihet att fritt välja vad som skulle läras ut och läras var grunden. Allt som lärdes ut skulle bygga på kritisk forskning och beprövad erfarenhet. Universitetens utbildning och forskning blev basen i ett nytt kunskapssamhälle i stället för som tidigare – vidskepelse och tro.

Först ett embryo, nu efter 200 år en förutsättning för de innovationer som står för 75 procent av den ekonomiska tillväxten. Nu är frågan, räcker de traditionella universiteten till när mer än hälften av oss läser en högskoleutbildning för att kunna konkurrera om de nya kunskaps- och kompetenskrävande jobb som skapas och ersätter de gamla?

Utbildning öppen och tillgänglig för alla

Vi förstår enkelt att internet kan leverera innehåll till miljoner av människor, men vi har kanske svårare att tänka oss att internet kan leverera kunskap och kompetens på högskolenivå. Vi är inställda på att denna måste läras i en Campusmiljö, i små grupper av studenter och i personlig växelverkan med enskilda lärare. Lärarledd tid är en helig princip och styr universitetens verksamhet, från studenter via lärare till ledning. Det är en elitistisk och icke skalbar verksamhet. Men nya former växer fram i detta nu.

Kanske kan år 2012 i framtiden komma att ses som året då det postmodernistiska universitetet föddes. Företag som edX, Coursera, Udacity har nära en miljon studenter över hela världen. De går utbildningar på nätet under akronymen MOOC – Massive Open Online Courses. De främsta amerikanska universiteten som MIT, Stanford och Harvard, levererar sina bästa kurser med sina bästa lärare – ofta inom ICT – på webben. Det finns en ny svensk tjänst, Codeness, som jobbar med MOOC genom att samla in onlineutbildningar och presentera dem utifrån dina specifika intressen.

MOOC är gratis, inga examina eller akademiska poäng ges och antalet studenter på kurserna räknas i tiotusentals. En Udacity-kurs i artificiell intelligens har till exempel 46000 studenter. Vem som helst kan anmäla sig och studierna kan ske när som helst!

Visst slutar många snabbt men det är också många som fullföljer. Och några går också vidare och examinerar sin MOOC-utbildning på ett universitet.

Hur gör MOOC? Att internet ger nya pedagogiska möjligheter vet vi redan från traditionell distansutbildning. Klassrummets närvaro är positiv för en student-lärare relation men också begränsande i möjligheterna till annan typ av närvaro och växelverkan. Nyckeln till att MOOC kan leverera skalbar kunskap och kompetens till så många grundar sig i framgångsrik forskning inom mönster, igenkänning och extrahera information ur stora och komplexa databaser. Hundratusen frågor är inte hundratusen olika sådana och behöver heller inte hundra tusen svar.

Vi vet alla från vårt lärande att frågorna och koncepten bakom lärande är få men ofta svåra. Och att hemligheten att förstå ofta ligger i att ställa rätt fråga. Här är kanske hundratusen frågor en bättre bas till den rätta frågan än ett fåtal.

MOOC utnyttjar också utvecklingen inom sociala medier som Facebook och Linkedin. I lärande är växelverkan mellan studenterna minst lika viktig som mellan student och lärare. För en enskild student som är van att leva på och med internet är naturligtvis tillgången till tusentals klasskamrater en guldgruva för hennes eller hans lärande – socialt, för identitet, för motivation och i själva lärandet.

När vi arbetat med MOOC under några år kommer vi kanske att se att detta lärande är lika effektivt som klassrummets enskilda lärare-få studenter-lärande, fast annorlunda. Kanske behöver vi inte traditionella universitet för miljarder av människor. Säkert är att vi står inför en större samhällsförändring än när ”alla” jordbrukare§ försvann. Från mekaniseringen till datoriseringen. Det ska bli spännande att se hur detta påverkar våra sätt att (ut)bilda oss.

Läs mer på vår webb:

Etiketter: , , , , , , , , Foto: Education av Richard Lee (CC BY-NC-ND 2.0)

Om bloggaren