Dom ger .SE rätt – Skatteverkets rätt att fiska väger inte tyngre än den personliga integriteten

För ett år sedan beslutade vi att säga nej till att lämna ut uppgifter om våra domännamnsinnehavare till Skatteverket som var ute och fiskade efter skattesmitare. Vi anser att våra kunders integritet väger tyngre och valde att ta ärendet till domstol. Nu ger kammarrätten oss rätt! Skatteverkets rätt att fiska väger inte tyngre än den personliga integriteten hos våra domäninnehavare.

Som jag berättat i ett tidigare blogginlägg beslutade Skatteverket förra året om tredjemansrevision (då de begär uppgifter om andra än den part som innehar uppgifter) hos .SE där de begärde ut uppgifter om domännamnsinnehavarna för att kunna hitta eventuella skattesmitare.

Detta har hänt förut och då har vi valt att bistå Skatteverket. Den här gången valde vi dock att sätta ner foten för att pröva var gränsen går för vad Skatteverket kan begära från oss, eftersom vi ansåg att begäran var oproportionerlig. Vår bedömning var att Skatteverket skulle ha fått mycket överskottsinformation om domännamnsinnehavarna.

Som jag skrev då: Vi hjälper gärna Skatteverket och polisen i deras arbete, och vi är i vissa fall skyldiga att göra det, om de kommer till oss under en pågående process och om de har misstänkta de behöver uppgifter på. Men vi motsätter oss deras ”fiskeexpeditioner” där de begär ut känslig information bara ”utifall att”.

Kammarrättens dom kan begränsa Skatteverkets rätt att fiska

För att besluta om en tredjemansrevision så behöver Skatteverket inte misstänka något eller några och enligt Skatteverket finns heller ingen begränsning när det gäller omfattningen av de uppgifter som får hämtas in och någon allmän relevansprövning ska normalt inte göras. Skatteverket kastar helt enkelt ut nätet och ser om man fångar någon.

Men genom kammarrättens dom kan nu detta komma att ändras (ladda ner domen här). Domen innebär att .SE i nuläget inte är skyldiga att lämna ut innehavarnas och dess kontaktpersoners uppgifter till Skatteverket. Myndigheten har dock fortfarande möjligheten att överklaga till Högsta förvaltningsdomstolen. Hur de än väljer att göra så kommer domen med stor sannolikhet påverka den rättspraxis som finns kring detta i dag.

Skatteverkets begäran anses oproportionerlig

I domen skriver kammarrätten att kontrollen som Skatteverket vill göra är mycket omfattande i förhållande till det angivna syftet (syftet var att uppgifterna skulle utgöra underlag för urval till kontroll av oredovisad handel på internet och för att kontrollera handeln med domännamn) samtidigt som ett utlämnande innebär att ett stort antal uppgifter med betydande skyddsintresse kan komma till andras kännedom.

Dessa uppgifter ansåg domstolen borde kunna fås genom att Skatteverket framställer en mer preciserad begäran. Mot bakgrund av detta fann kammarrätten att Skatteverkets beslut får anses oproportionerligt och att det föreligger ett beaktansvärt skyddsintresse, ett intresse som är större än betydelsen för kontrollen.

Vad domen innebär är alltså att den här typen av uppgifter som rör den personliga integriteten – i det här fallet uppgifter om domännamnsinnehavarna – har ett betydande skyddsintresse. Vi är glada att domstolen håller med oss om det!

I vårt arbete med ärendet har vi fått stor hjälp av våra ombud Magnus Moström och Karl Eckberg på Wistrand Advokatbyrå. Jag vill här passa på att tacka dem för deras stora insats!

Etiketter: , , , , , , , , , Foto: NO FISHING! av Oriol Salvador (CC BY-NC-ND 2.0)

Om bloggaren

Elisabeth Ekstrand Chefsjurist Elisabeth säkerställer att IIS verksamhetsområden följer relevant lagstiftning så som stiftelselagen, toppdomänslagen och personuppgiftslagen.